„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Pěší pouť na Dny lidí dobré vůle

02.07.2016 - 04.07.2016

IX. pěší pouť ze Sv. Hostýna na posvátný Velehrad

po poutní cestě 2. – 4. 7. 2016

-  s  křížem, který věnoval poutníkům Otmar Oliva z Velehradu a který ozdobil 7 stuhami s nápisy Velehrad, Sv. Kliment, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Sv. Kliment, Štípa, Křtiny, kopií velkomoravského kříže a dvěma mušlemi.

S pomocí Boží  putujeme popáté  vstříc Pánu

 

Duchovní program:

denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba, dvě písně

Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:
- radostný růženec za naši vlast,
- růženec světla za křesťanství v Evropě a mír ve světě,
- bolestný za své rodiny a farnosti
- slavný za církev po celém světě (tento poslední možno latinsky).

Důležité upozornění:

Na pouť zve Matice svatohostýnská a velehradská, každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

Přihlášky:  Matice svatohostýnská matice@hostyn.cz

Zápisné 150,- při startu (doprovodná vozidla, večeře a dva noclehy v tělocvičnách), tam se také nahlásí, kdo chce přespat na Velehradě
, kde na místě zaplatí  80,- Kč!

Důležité podrobnosti

Převoz větších zavazadel ze Svatého Hostýna do Štípy, odsud do Napajedel a z Napajedel na Velehrad bude zajištěn. Ubytování ve školách, karimatky a spacáky vlastní. Počítejte s tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda a že mohou být i jiná omezení. Na občerstvení se dává dobrovolný příspěvek při sbírce na místě.

Telefony:  P. Jan Peňáz 736529221, Mgr. Vývoda 731 554 202, doprovodné vozidlo od MIKLAS tour 603545617, Matice svatohostýnská  573 381 693

Trasa:

Sobota 2. července 2016 - 22 km
8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále, zápisné 150,- Kč (děti zdarma), každý podepíše, že jde na vlastní odpovědnost
9:15 - mše svatá s ostatními poutníky - bazilika SVATÝ HOSTÝN

po mši svaté požehná svatohostýnský duchovní správce všem poutníkům a vyjdeme
10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 (pod valy)
12:45 – odchod z RUSAVY - zastavení č. 20
14:45 - LUKOVEČEK - příchod ke kapli Panny Marie Pomocné (1879) pak odchod směr ŠTÍPA
17:00 - ŠTÍPA - možnost mše sv. v poutním chrámu Narození Panny Marie, pak občerstvení a odchod do Zlína (6 km - možno jet městskou dopravou) ubytování v orlovně

 Neděle 3. července 2016 - 18 km
6:30 - růženec v kostele sv. Filipa a Jakuba a požehnání na cestu, pak před kostelem seskupení a předávání křížků novým poutníkům
10:30 - MALENOVICE - Svatá voda (zastavení č. 13)
12:00 - OLDŘICHOVICE - kostel sv. Zdislavy – mše svatá, sbírka pro místní farnost, modlitba Anděl Páně a malé občerstvení
15:00 - korunka Božího milosrdenství a odchod
15:45 - NAPAJEDLA - hrob Aničky Zelíkové
16:15 – uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování
18:00 - modlitba v chrámu Páně sv. Bartoloměje a občerstvení na farním dvoře, nocleh ve školní tělocvičně

 Pondělí 4. července 2016 - 19 km
6:30 - čaj a pečivo na farním dvoře v Napajedlích
7:45 - odchod od chrámu sv. Bartoloměje
8:00 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – předávání křížků novým poutníkům
10:30 - HUŠŤENOVICE - setkání s poutníky z Nového Jičína
11:30 - SUŠICE
12:00 – Anděl Páně v kostele v Jalubí, sbírka na místní farnost a ve spolkovém domě občerstvení od místních. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat pivo a nealko nápoje - 13:30 odchod
15:00 - MODRÁ - přivítání starostou obce ( zastavení č. 2)

15:15 – Velehrad - přivítání starostou obce (růžencové zastavení č. 16) a spojení s poutníky od Sv. Antonínka
15:30 - VELEHRAD - (zastavení č. 1) a vstup do baziliky
16:00 - mše svatá za vozíčkáře a pěší poutníky ze Sv. Hostýna – 60 km, ze Sv. Antonínka - 26 km, z Milonic u Vyškova – 40 km a z Násedlovic a Žarošic – 50km,  při ní svátost smíření,

17:00 ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje předávání poutních listin a ubytování,

19:30 večer lidí dobré vůle, 21:00 adorace a sv. smíření, 23:00 půlnoční mše sv.

Úterý 5.7.2016 – mše svaté: v bazilice: v 6.30 pro farníky, v 7.30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, v 8.30 s novokněžími z Čech i Moravy, na nádvoří v 9.40 růženec a v 10.30 slavná mše svatá, 15.00 svatá liturgie v byzantsko slovanském obřadu

Partneři: cestovní kancelář Miklas-tour, Katolický týdeník, Rádio Proglas, Televize NOE

Cestou se modlíme za dárce poutních zastavení:
Zastavení 1 - VELEHRAD   - Prodex s.r.o. Francova Lhota 445,
Zastavení 2 - MODRÁ - Farníci z Holešova 
Zastaveni 3 - JALUBÍ - Farníci z Holešova
Zastavení 4 - SUŠICE  - Ludmila Ztloukalová
Zastavení 5 - HUŠTĚNOVICE  - Katolický týdeník
Zastavení 6 - BAŤŮV KANÁL (BABICE)  - Sestry sv. Cyrila a Metoděje
Zastavení 7 - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY - Jenčík a dcery, Ing. Petr Jenčík z Prádla u Nepomuka
Zastavení 8 -  SPYTIHNĚV - Pěší poutníci velehradští ze Znojemska a Novojičínska, Prahy a Vysočiny
Zastavení 9 - POVODNĚ - Mgr. Miroslav Maňásek s rodinou, Uherské Hradiště
Zastavení 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - Jiří Vavřík
Zastavení 11 - NAPAJEDLA – MĚSTO - Město Napajedla
Zastavení 12 - OLDŘICHOVICE - Rodina Králova a Gilíkova z Opavy Kylešovic. Obec Hrobice. Obec Rusava
Zastavení 13 - MALENOVICE - SVATÁ VODA  - Lesy České republiky
Zastavení 14 - LESNÍ EKOSYSTÉM - Lesy České republiky
Zastavení 15 - ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU - Zdeněk Grygera z Holešova, hráč FC Juventus Turin
Zastavení 16 - ŠTÍPA - Renomix s.r.o. Zlín, Louky 329
Zastavení 17 - FRYŠTÁK - Město Fryšták
Zastavení 18 - LUKOVEČEK - Rovina a.s., Hulín, Kroměřížská 134
Zastavení 19 - ONDŘEJOVSKO - Anastázie a Josef Hortovi, Hlávkov 26, Vyskytná  nad Jihlavou
Zastavení 20 - RUSAVA - Město Holešov
Zastavení 21 - SVATÝ HOSTÝN, Pod Valy - TOS Hulín a.s.
Zastavení 22 - SVATÝ HOSTÝN - Josef Pospíšil, Holešov, Tovární 1627
Zastavení 23 - SVATÝ HOSTÝN - RAPOS
Zastavení 24 - SVATÝ HOSTÝN - Rodina Martínkova, Francova Lhota
Zastavení 25 - SVATÝ HOSTÝN - Rodina Gargulákova

 

 


Matice svatoantonínská zve i v letošním roce poutníky všech generací ke společnému putování na Velehrad

Vyrazíme 4. července 2016 v 6:00 ze Svatého Antonínku po poutní cestě na Velehrad (cca 24 km).

Poutní cesta ze Sv. Antonínku na Velehrad je součástí Cyrilometodějské cesty a oficiálně byla „otevřena" v roce 2013. Propojilo se tak hned několik významných poutních míst na Moravě - Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad, Svatý Antonínek a v loňském roce se trasa prodloužila až do Šaštína na Slovensku.

Trasa není náročná a tempo se snažíme přizpůsobit nejslabšímu článku putujících. Těsně před Velehradem se spojíme s desítkami (spíš stovkami) pěších poutníků, kteří připutují od Svatého Hostýna a společně se zúčastníme mše svaté. Následující program je individuální.

Program pouti - pondělí 4. 7. 2016:
5:50 sraz a možnost odevzdání větších zavazadel, které se převezou na Velehrad (spacák, karimatka,...)
6:00 společná modlitba a odchod oběd z vlastních zásob
15:10 Růžencová cesta, (zastavení č. 16) - spojení s poutníky ze směru Sv. Hostýn
16:00 mše svatá v bazilice

Po mši svaté následuje individuální program. Nabízí se možnost účasti na koncertu Lidí dobré vůle, přenocování a účast na mši svaté následující den.

Na pouť není potřeba se přihlašovat, ale pokud tak učiníte, budeme rádi.

Pokud si přejete na Velehradě zajistit nocleh, je nutné se předem nahlásit: maticesvatoantoninska@seznam.cz, nebo tel. 731 402 196

Projekty na obnovu Velehradu