„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

V. Moravská Compostela

02.07.2015 - 04.07.2015

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKU PŘES SV. HOSTÝN  NA VELEHRAD
ve dnech 30.6. – 4.7.2015 ( V. Moravská Compostela)
– s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .............

S pomocí Boží  putujeme poosmé  vstříc Pánu
- společně od jeho Matky k jeho apoštolům  s připomínkou 7. výročí + poutníka Stanislava Budaře
- spojíme se  S POUTNÍKY OD SV. ANTONÍNKA, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ 4.7. BRZY RÁNO
- s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme
- s vlastními prosbami každého poutníka  a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro   ..............................  a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.
 

Důležité upozornění:
Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice  svatoantonínské, každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST! 

Duchovní program:
denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba, dvě písně

Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:  
- radostný růženec za naši vlast,
- růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany
- bolestný za své rodiny a farnosti
- slavný za církev po celém světě  

  POUTNÍ TRASA:

1. část:  Sv. Kopeček - Sv. Hostýn
Úterý 30.6.2015  Sv. Kopeček – Pavlovice 30 km
Svatý Kopeček  - prezentace od 6 hod.v severní rezidenci baziliky, v 7.00 požehnání v bazilice, předávání křížků novým poutníkům a odchod, Bukovany (7.40 přích.; 7.50 odch.),Velká Bystřice (8.35 přích.; 8.50 odch.), Svésedlice (9.35 přích.; 9.5 odch.), Vacanovice (10.35 přích.; 10.45 odch.), Tršice (11.30 přích.; 12.15 odch. – občerstvení od Charity), Lazníky (13.15 přích.; 13.30 odch.), Buk (14.10 přích.; 14.25 odch.), Prosenice (15.00 přích.; 15.15 odch.), Radslavice (16.10 přích.; 16.25 odch.), Pavlovice 17.10 příchod, mše sv. v 18 hodin, event. dle dohody,večeře a nocleh, obojí se platí na místě – nocleh 50,- Kč/osoba, večeře asi 80,- Kč/osoba.

 Středa 1.7. 2015 Pavlovice – Sv. Hostýn 23 km

Pavlovice 7.00 snídaně 30 Kč platí se na místě, v 7.45 předávání křížků novým poutníkům a odchod, Hradčany (8.25 přích.; 8.40 odch.), Nahošovice (9.00 přích.; 9.15 odch.), Dřevohostice (9.45 přích.; 10.05odch. , Lipová (10.50 přích.; 11.05 odch.), Ochozy (11.50 přích., 12.15 odch.- polední přestávka na občerstvení), Bílavsko (12.55 přích.; 13.15 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13.55 přích.; 14.10 odch.), Pod Valy (15.00 přích.; 15.15 odch.), Sv. Hostýn, vstup do baziliky, ubytování, mše svatá, večeře jen pro předem přihlášené zájemce na Ovčárně –platí zájemci na místě

2. část:  Sv. Hostýn - Velehrad

Čtvrtek 2. července 2015 - 16,2 km
Snídaně z vlastních zdrojů, příp. jen pro předem přihlášené na Ovčárně, platí každý sám
8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále
9:15 - mše svatá s ostatními poutníky – v bazilice
10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 Pod Valy, dále směr Rusava
12:45 – odchod z RUSAVY - zastavení č. 20
14:45 - LUKOVEČEK
16:30 - 17:15 - FRYŠTÁK - dům Ignáce Stuchlého, možnost zakoupit občerstvení, pak odchod směr ŠTÍPA
18:15 - ŠTÍPA - poutní chrám Narození Panny Marie, večerní pobožnost v 18.30 hod – sbírka na poutní místo a večeři,  poté večeře ve venkovním prostoru , po ní odchod směr Zlín,  ubytování ve školní tělocvičně

Pátek 3. července 2015 - 22,1 km
8:00 – Zlín snídaně z vlastních zdrojů nebo  v místních provozovnách
8:45 – Zlín – u kostela sv. Filipa a Jakuba seskupení, předávání křížků novým poutníkům jejich registrace
12:00 - MALENOVICE - Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně
13:00 - OLDŘICHOVICE - kostel sv. Zdislavy – pobožnost, sbírka na kostel a  lehké  občerstvení v kulturním domě
15:00 - korunka Božího milosrdenství a odchod
15:45 - NAPAJEDLA - hrob Aničky Zelíkové
16:15 – uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování v klášreře
18:00 - mše svatá v chrámu sv. Bartoloměje a občerstvení

Sobota 4. července 2015 - 21,3 km
6:00 - snídaně  na farní zahradě v Napajedlech
6.45 - odchod od chrámu sv. Bartoloměje
8:00 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – předávání křížků novým poutníkům a registrace
10:30 - HUŠTĚNOVICE - spojení s poutníky z Nového Jičína, kteří jdou už po třicáté druhé , jejich registrace
11:30 - SUŠICE
12:00 – Anděl Páně v kostele v Jalubí a sbírka na kostel i na jídlo,  pak ve spolkovém domě občerstvení od místní farnosti. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 14:00 odchod
15:00 - MODRÁ - přivítání starostou obce (zastavení č. 2)
15:10 – Růžencová cesta, zastavení č. 16 -  spojení s poutníky ze Sv. Antonínka, přivítání obou skupin starostou Velehradu, společný slavný růženec všech
15:30 - VELEHRAD - u baziliky (zastavení č. 1) a vstup do chrámu Páně
16:00 - mše svatá, pro pěší poutníky z více směrů, i ze Žarošic a Prostějova, při ní svátost smíření, po ní předávání poutních listin, možnost přespat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje  pro přihlášené.
19:30 večer lidí dobré vůle

Důležité podrobnosti k putování:
Převoz větších zavazadel ze Svatého Kopečka postupně až  na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly ( možnost krátké přepravy i pro znavené poutníky). Zdravotní služba zajištěna. Pro ubytování  karimatky a spacáky vlastní.  

Poplatky:
Při registraci
každý zaplatí 50 Kč na doprovodná vozidla (PH + řidič), jinak nocležné na Sv. Hostýněna posteli s vlastním spacákem v pokoji se sociál zařízením společným na chodbě – 106 Kč pro prvních 30 přihlášených, jinak na pokoji s vlastním soc. zařízením 156 Kč, ve spacáku na zemi v klubovnách 50 Kč, ubytování ve Zlíně 20 Kč, večerní občerstvení  a snídaně v Napajedlech 70 Kč, ubytování na Velehradě 80 Kč – ve spacáku na zemi.

Na místě se platí  v Pavlovicích nocleh 50 Kč, večeře 80 Kč, snídaně 30 Kč, na Sv. Hostýně na Ovčárně jen předem  přihlášení zájemci večeři a snídani.

Sbírky v kostelích ve Štípě, Oldřichovicích a Jalubí jsou určeny na danou farnost a jí poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni. Peníze bude v kostele  vybírat pověřený člen Matice svatokopecké, který bude též registrovat  postupně se připojující, ale předem přihlášené poutníky. Jméno bude předem zveřejněno.

Přihlášky: 
na obě části nebo kteroukoliv část přijímá pouze  "Matice svatokopecká" <
m.svatokopecka@tiscali.cz>, "Zora Krejčí" <ZoraKrejci@seznam.cz>, příp. telefonicky na čís. 733 386 135, a to do 15.6.2015.


Na přihlášené na jiných adresách, příp. připojené bez předchozího řádného přihlášení nelze brát zřetel  - nezajištěn odvoz zavazadel, ubytování ani stravování.

Při přihlášení uveďte prosím jméno, adresu bydliště, r.č. nebo datum narození, číslo obč. průkazu, zájem o spaní na Sv. Kopečku ve farní tělocvičně, zvolené ubytování na Sv. Hostýně, zájem o večeři nebo snídani na Sv. Hostýně a telef. kontakt na Vaši osobu.

 

Pro zájemce o ubytování na Sv. Kopečku z 29.6. na 30.6. – možnost přespání ve farní tělocvičně  zdarma – na zemi ve vlastním spacáku, k dispozici je jen WC a studená voda v umývadle.- nutno nahlásit při přihlašování se.

Jinak je možnost ubytování v klášteře premonstrátek – od letoška se zájemci o toto ubytování musí zahlásit sami na info@premonstratky.cz, nebo tel. 585 385 466, kde se dovědí i cenu požadovaného ubytování.

Těšíme se na společné putování !!!

Projekty na obnovu Velehradu