„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

KAMENNÁ ČÍTANKA

 

 

Jednotlivá

Skupinová
(25 osob a v
íc)

Dospě

100,- Kč (5 )

90,- Kč (4,- )

Děti, studenti, důchodci, ZTP, členové MV

70,- Kč (4 )

60,- Kč (3 )

Rodinné (2 dospělí + 1 a více dětí do 15 let)

180,- Kč (7 )

---

 

 

 

 

 

 

EXPOZICE VDCM

 

 

Jednotlivá
(bez pr
ůvodce)

Dospě

60,- Kč (3,- )

Děti, studenti, důchodci, ZTP, členové MV

40,- Kč (3,- )

Rodinné (2 dospělí + 1 a více dětí do 15 let)

130,- Kč (6,- )

 

EXPOZICE V BÝVALÉM KLÁŠTEŘE

 

Jednotlivá
(bez pr
ůvodce)

Dospělí

110,- Kč (5,- )

Děti, studenti, důchodci, ZTP, členové MV

90,- Kč (4,- )

Rodinné (2 dospělí + 1 a více dětí do 15 let)

240,- Kč (9,- )

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY - prohlídka s průvodcem na objednávku

 

Jednotlivá

Žák, student

70,- Kč (3,- )

 

KOMBINACE PROHLÍDKOVÝCH TRAS

 

 

Jednotlivá
(bez pr
ůvodce)

Dospělí

150,- Kč (6,- )

Děti, studenti, důchodci, ZTP, členové MV

110,- Kč (5,- )

Rodinné (2 dospělí + 1 a více dětí do 15 let)

260,- Kč (11,- )

 

Nabídka prohlídkových okruhů s AUDIOPRŮVODCEMČJ, AJ, NJ, PL, IT, FR

 

Jednotlivá

Prohlídka baziliky
Prohlídka poutního areálu

100,- Kč (5,- €)

Expozice v podzemí baziliky
Expozice ve VDCM

Zdarma

Vratná kauce

200,- Kč (10,- €)

 

 

DALŠÍ INFORMACE

  • Slevy jsou poskytovány dětem od 6 – 15 let, studentům po předložení studentského průkazu 16 - 24 let), seniorům nad 65 let, držitelům ZTP, ZTP/P nebo členům Matice velehradské po předložení členského průkazu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  • Děti 0 - 6 let
  • doprovod držitelů ZTP/P
  • pedagogický dozor školních skupin a organizovaných skupin dětí (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) po předchozím objednání 
  • průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 20 osob)
  ZDARMA
  • Příplatek za výklad v cizí řeči pro skupinu                                   
za první okruh 400,- Kč
  • Příplatek za prohlídku baziliky mimo běžnou otevírací dobu          
za každou započatou hodinu 800,-Kč/hodinu
  • Příplatek za prohlídku podzemí baziliky mimo běžnou otevírací dobu           
  500,-Kč/hodinu
  • Varhanní koncert v bazilice                                                           
  3000,-Kč

 

 

Projekty na obnovu Velehradu