„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ


 

              NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA VELEHRADĚ  

 

Pro školy budou ve Velehradě od jara 2013 nabízeny vzdělávací programy pro školy. Program nabízí tři témata s odkazem na historii Velehradu, sv. Cyrila a Metoděje a cisterciáky.

  CYRILOMETODĚJSKÁ CESTA 
  CESTA TĚCH, KTEŘÍ NÁM MAJÍ CO ŘÍCI I DNES 

V mládí si sv. Konstantin vyvolil za svou celoživotní družku Sofii- Moudrost. K nám pak zaznívají jeho slova:  “Nahé jsou národy bez knih.“ Svým darem písma nás sv. Cyril a Metoděj zařadili mezi kulturní národy.
Také my jsme skrze odkaz soluňských bratří a jejich následovníků motivováni k hledání moudrosti, vzdělávání. 

Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
•    život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje aktivně
•    s průvodcem a tištěným materiálem pro žáky, vhodným i pro další práci ve škole
•    navštívíme ta místa na Velehradě, která nám o těchto věrozvěstech vypovídají

Pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

•    nejvýznamnější události ze života sv. Cyrila a Metoděje
•    Velehrad - křižovatka dějin našeho národa i Evropy
                  - místo úcty soluňských bratří, které zrodilo významné osobnosti 19. a 20. století (A.C. Stojan, T. Špidlík, Dvorník, …)
                  - místo živé paměti národa v boji za práva člověka na svobodu               
•    s průvodcem a tištěným materiálem pro žáky, vhodným i pro další práci ve škole
•    navštívíme ta místa na Velehradě, která se k uvedeným tématům vztahují


 

 PŘÍBĚH BAZILIKY 
 
CO, KDE, JAK V PROSTORÁCH KOSTELA? 

Na jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě už po tři staletí míří každoročně tisíce poutníků.
Jejich cesta má cíl v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Pojďme i my nahlédnout hloubku
a zakusit krásu tohoto místa.

•    prohlídka baziliky s průvodcem a pracovními listy pro aktivní zapojení žáků
•    popis a vysvětlení základních funkcí a vybavení kostela, vysvětlení rozdílů mezi klášterním a farním kostelem
•    historie stavby velehradské baziliky s poukazem na nejhodnotnější části výzdoby
•    práce s vybranými příběhy
•    etiketa chování v kulturní památce, vysvětlení křesťanských gest v kostel


 

CISTERCIÁCKÁ CESTA
ANEB BYLI MNIŠI TIŠÍ?

Kláštery i samotné kostely tvoří nedílnou součást mapy naší republiky. Snad je to ostych, či strach z neznámého, co nám brání navštívit tato místa. Nebojte se klášterů a přijďte! Společně budeme objevovat odpovědi na otázky:

•    Jak žili cisterciáčtí mniši na Velehradě? Odkud přišli? Co dělali celý den? Kudy chodili? Kde se učili, modlili, pracovali, spali? Čím obohatili naše dějiny a kulturu?
•    s průvodcem a tištěným materiálem pro žáky, vhodným i pro další práci ve škole
•    prohlídka areálu a památek cisterciáckého kláštera na Velehradě: hospodářský dvůr, kaple sv. Vendelína, pozůstatky ohradní zdi a věže v SZ nároží, kostelík Zjevení Páně (Cyrilka), východní závěr baziliky a kapitulní síň zvenčí, průčelí kostela, Sala terrena, Slovanský sál, klášterní zahrada, kaple sv. Jana Nepomuckého, morový sloup (viz mapka)


Cílová skupina: žáci 1. a 2. stupně ZŠ, studenti středních škol. Cyrilometodějská cesta také pro žáky mateřských škol

Návaznost na vzdělávací oblasti RVP pro ZŠ a gymnázia: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (dějepis, výchova k občanství), Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura), Umění a kultura.

Propojení s průřezovými tématy:  Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.

Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.

Vzdělávací programy mají časový rozsah 60-90 minut v dopoledních hodinách.

Cena výukového programu je 70,-Kč na osobu.

leták ke stažení zde
 

Projekty na obnovu Velehradu