„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Duchovní program

"Zde, na tomto místě, na moravském Velehradě, cítíme zvláštním způsobem dějinný „odkaz“ království – i ty, kteří se stali jeho správci a strážci." papež Jan Pavel II.  

Těmito strážci dějinného odkazu Božího království jsou svatí Cyril a Metoděj, ale též mniši cisterciáckého řádu - budovatelé nynějšího Velehradu, generace kněží usilující o zvelebení Velehradu v 19. a 20. století v čele s A. C. Stojanem, odvážní křesťané, svědkové víry v dobách vlády totalitních režimů, z nichž mnohé církev uctívá jako světce, budovatelé mostů (T. Špidlík). To vše utváří Velehrad víry a my zde máme možnost nacházet své zakotvení, své kořeny.

 

Srdcem poutního místa Velehrad je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Nacházíme v ní několik spirituálních ohnisek, která by neměl poutník  minout: oltář, kolem kterého se setkávají křesťané při slavení liturgie, kaple Panny Marie Matky jednoty křesťanů s velehradským palladiem (obrazem Panny Marie Matky jednoty křesťanů),  hrob arcibiskupa Antonína Stojana v Královské kapli a nejnověji také náhrobek kardinála Tomáše Špidlíka SJ v presbytáři baziliky s nádhernými mozaikami jako duchovní závětí. Dále lze akcentovat sousoší sv. Cyrila a Metoděje na pravé straně od oltáře a obraz věrozvěstů od polského malíře Matejky (1885).

 

Poutní místo Velehrad nabízí možnost tichého setrvání  a soukromé modlitby: najděme si někde v bazilice své tiché místo, kde nás čeká Boží pohlazení.

 

Poutníci se mohou zapojit do duchovního programu:

Mše svaté v bazilice - pro poutíky je možná kdykoliv během otevírací doby. Poutníci si musí mši svatou předem objednat na infocentru nebo na farním úřadě. Skupiny, které mají zájem o mši svatou musí mít svého kněze. Podrobnosti zde

Východní liturgie - přijďte na Velehad "dýchat oběma stranami plic" a slavte zde byzantsko-slovanskou liturgii. Je sloužena druhou neděli v měsíci v 15:00 v bazilice. Liturgie je doprovázena působivým zpěvem. „Pro katolíky, východní i západní, je existence jiného obřadu, než je jeho vlastní, trvalým svědectvím skutečné podstaty vlastní církve.“ (R. Taft)

Svátost smíření - půl hodiny před každou mší svatou, další nabídka (předvánoční období, postní doba, Svatý týden, cyrilometodějské oslavy) je charakterizována na webu velehradské farnosti zde.

Adorace - každý čtvrtek po večerní mši svaté

Exercicie, rekolekce a další setkání realizované v Poutním a exercičním domě Stojanov - více zde 

Modlitba růžence na Poutní cestě růžence - Mimo individuální pouť je možné se po poutní cestě vypravit v rámci organizované skupiny a to každou první neděli v měsíci. Sraz poutníků je na vlastním začátku poutní cesty zhruba ve 13:15. Další informace o poutní cestě, mapa přístupových tras a jiné zde.

Přednášky, kurzy aj. na duchovní témata - aktuální přehled je publikován zde

Pěší poutě - Velehrad jako výchozí i cílové místo, více zde  

 

Připravujeme:

 

Časy bohoslužeb (mší sv.) ve farnostech celého světa jsou zde

Projekty na obnovu Velehradu