„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017

Duben

Absolventský varhanní koncert26.4.2017

Květen

Seminář pro pedagogy (AOL)2.5.2017
Absolventský Velehrad5.5.2017 - 8.5.2017
Metodický den ke katechezi dobrého pastýře13.5.2017
Přechod a cyklopřejezd Chřibů13.5.2017
Cesty varhan - koncert13.5.2017
DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě19.5.2017 - 21.5.2017
Cyrilometodějské putování Slováckem s hledačkou20.5.2017
Velehradský seminář duchovního filmu21.5.2017
Duchovní cvičení pro řeholní sestry  21.5.2017 - 27.5.2017
Varhanní koncert k 1620. výročí úmrtí sv. Ambrože, patrona včelařů28.5.2017

Červen

Dny slovanské kultury1.6.2017 - 5.6.2017
Noc kostelů9.6.2017
Víkend otevřených zahrad10.6.2017 - 11.6.2017
Varhanní koncert k 1020. výročí úmrtí sv. Vojtěcha, patrona české země18.6.2017
Brigáda před velehradskou poutí24.6.2017
Moravská Compostela30.6.2017 - 4.7.2017

Červenec

výstava: Ladislav Šesták - obrazy1.7.2017 - 30.9.2017
výstava: Očima a objektivem1.7.2017 - 30.9.2017
Dny lidí dobré vůle4.7.2017
Hlavní pouť sv. CM5.7.2017
Manželská setkání7.7.2017 - 15.7.2017
Malá pouť9.7.2017
2. beseda z cyklu Cesty za hodnotami9.7.2017
Magis15.7.2017 - 23.7.2017
Duchovní cvičení pro všechny16.7.2017 - 20.7.2017
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky20.7.2017 - 23.7.2017
Varhanní koncert ke 420. výročí úmrtí sv. Petra Kanisia SJ, patrona ekumenismu29.7.2017
Duchovní cvičení pro všechny30.7.2017 - 2.8.2017

Srpen

Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety2.8.2017 - 6.8.2017
Kurz krajinomalby11.8.2017 - 18.8.2017
Pouť Matice velehradské15.8.2017
Varhanní koncert k 1470. výročí úmrtí sv. Benedikta, patrona Evropy20.8.2017
Duchovní cvičení pro všechny20.8.2017 - 24.8.2017
Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky20.8.2017 - 24.8.2017
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky20.8.2017 - 25.8.2017
Hvězdicová pouť26.8.2017
Hudební minifestival Šroubek26.8.2017

Září

Slovácké hody s právem2.9.2017
Pouť děkanátu Uh. Brod za obnovu rodin a duchovní povolání + přednáška: Jak máme vlastně přemýšlet o zpovědi? (P. Ambros)2.9.2017
Duchovní cvičení pro všechny3.9.2017 - 6.9.2017
Křesťan a práce (konferenční setkání)8.9.2017 - 10.9.2017
Pouť děkanátu Valašské Klobouky za obnovu rodin a duchovní povolání + přednáška: Svatý Václav a legendy o něm (M. Altrichter)16.9.2017
Pouť děkanátů Kyjov a Veselí n. M. za obnovu rodin a duchovní povolání + přednáška: Svatý Václav a legendy o něm (M. Altrichter)23.9.2017
Varhanní koncert k 1610. výročí úmrtí sv. Jana Zlatoústého, patrona kazatelů24.9.2017
Svatováclavská pěší pouť28.9.2017 - 30.9.2017
Pouť k 94. výročí úmrtí A. C. Stojana29.9.2017
Projekty na obnovu Velehradu