„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2013

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

Ples Stojanova gymnázia 18.1.2013
Pouť k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů20.1.2013
Dny otevřených dveří SGV25.1.2013 - 26.1.2013
VII. arcidiecézní setkání katechetů25.1.2013 - 26.1.2013
pololetní mše sv. 30.1.2013

Únor

III. farní ples ŘKF Velehrad2.2.2013
Zimní pouť10.2.2013
Valná hromada Matice velehradské10.2.2013
Velehradské dialogy10.2.2013 - 12.2.2013
Ples ZŠ Velehrad16.2.2013
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SGV16.2.2013

Březen

Duchovní cvičení pro členy Matice svatoantonínské1.3.2013 - 3.3.2013
Pobožnost křížové cesty členů MV3.3.2013
Duchovní obnova pro mládež s misionáři obláty8.3.2013 - 10.3.2013
Duchovní obnova pro Orly8.3.2013 - 10.3.2013
Pouť děkanátu Olomouc9.3.2013
Jednodenní duchovní obnova s biblickými tanci9.3.2013
Přípavné kurzy k přijímacím zkouškám na SGV9.3.2013
Rekolekce pro kostelníky a akolyty15.3.2013 - 17.3.2013
Pouť děkanátu Kyjov a Vizovice16.3.2013
Rekolekce pro kostelníky a akolyty18.3.2013 - 20.3.2013
Exercicie pro trvalé jáhny a manželky18.3.2013 - 23.3.2013
Víkend pro seniory22.3.2013 - 24.3.2013
IX. arcidiecézní setkání mládeže23.3.2013
Křížová cesta Velehradem26.3.2013

Duben

Pouť děkanátu Valašské Meziříčí6.4.2013
Duchovní cvičení pro pracovníky charit8.4.2013
2. setkání vdov11.4.2013
Velehradské dialogy14.4.2013 - 16.4.2013
Národní pouť kněží a jáhnů ČR15.4.2013 - 17.4.2013
Teologický ateliér kardinála Tomáše Špidlíka SJ17.4.2013 - 24.4.2013
Pouť k 3. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ20.4.2013
Pouť děkanátu Veselí nad Moravou20.4.2013

Květen

Setkání hnutí Fokoláre3.5.2013 - 8.5.2013
Pouť Rodiny Neposkvrněné4.5.2013
Pouť děkanátu Vsetín11.5.2013
Konference Cyrilometodějská misie a Evropa13.5.2013 - 17.5.2013
Pouť děkanátu Uherský Brod18.5.2013
Exercicie s Pannou Marií20.5.2013 - 24.5.2013

Červen

Pouť děkanátu Holešov1.6.2013
Velehradské dialogy2.6.2013 - 4.6.2013
Velehradská kamera6.6.2013
Pouť řeckokatolíků ze Slovenska8.6.2013
Celosvětové setkání jáhnů13.6.2013 - 16.6.2013
Pouť děkanátu Zlín15.6.2013
Exercicie pro řeholnice16.6.2013 - 21.6.2013
Duchovní cvičení formou večeřadla21.6.2013 - 23.6.2013
Mše sv. na ukončení školního roku28.6.2013
Brigáda před poutí29.6.2013
VI. pěší pouť mládeže z Opavy na Velehrad29.6.2013 - 5.7.2013
II. pěší pouť ze Sv. Kopečku na Velehrad30.6.2013 - 4.7.2013

Červenec

Dny lidí dobré vůle4.7.2013
Hlavní pouť5.7.2013
Koncert ke cti sv. Cyrila a Metoděje6.7.2013
Malá pouť7.7.2013
Velehradský filmový seminář duchovního filmu I.7.7.2013
Duchovní cvičení pro všechny10.7.2013 - 13.7.2013
Pouť děkanátu Kroměříž13.7.2013
Pouť děkanátu Uherské Hradiště20.7.2013
Exercicie pro všechny21.7.2013 - 25.7.2013
Exercicie pro lékaře a zdravotníky25.7.2013 - 28.7.2013
Škola médií a filmu28.7.2013 - 2.8.2013
Jazyková škola28.7.2013 - 2.8.2013
Koncert ke cti sv. Ignáce z Loyoly31.7.2013

Srpen

Velehradský filmový seminář duchovního filmu II.4.8.2013
Duchovní cvičení pro katechety a animátory4.8.2013 - 8.8.2013
Pouť Matice velehradské15.8.2013
Duchovní cvičení pro všechny18.8.2013 - 22.8.2013
XIII. pěší pouť na Velehrad18.8.2013 - 24.8.2013
Přenesení ostatků P. A. Zgarbíka SJ25.8.2013
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky25.8.2013 - 30.8.2013
VII. ročník hudebního festivalu Šroubek30.8.2013
Konference o řeholním životě30.8.2013 - 1.9.2013

Září

Velehradský filmový seminář duchovního filmu III.1.9.2013
Velehradské dialogy1.9.2013 - 3.9.2013
Duchovní cvičení pro všechny4.9.2013 - 7.9.2013
Pouť děkanátu Přerov7.9.2013
Pouť děkanátu Hranice a Šumperk21.9.2013
IV. Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Hostýn26.9.2013 - 28.9.2013
Pouť k 90. výročí úmrtí A. C. Stojana29.9.2013

Říjen

Pouť děkanátu Valašské Klobouky5.10.2013
Velehradský filmový seminář duchovního filmu IV.6.10.2013
Exercicie s Pannou Marií7.10.2013 - 11.10.2013
IX. pouť bohoslovců Čech, Moravy a Slovenska12.10.2013
Kněžské exercicie13.10.2013 - 18.10.2013
Víkend pro seniorky18.10.2013 - 20.10.2013
Pouť děkanátu Prostějov a Vyškov19.10.2013
Kněžské exercicie20.10.2013 - 25.10.2013
IX. Celostátní setkání katechetů25.10.2013 - 28.10.2013

Listopad

Víkend gregoriánského chorálu8.11.2013 - 10.11.2013
Cisterciácká pečeť9.11.2013
Požehnání novéh náhrobku cisterciáků10.11.2013
Koncert tří sborů slovanských zemí14.11.2013
Kněžské exercicie17.11.2013 - 22.11.2013
III. ročník festivalu Duchovní písně Velehrad22.11.2013 - 24.11.2013
Kněžské exercicie24.11.2013 - 29.11.2013
Duchovní cvičení pro všechny29.11.2013 - 2.12.2013

Prosinec

Adventní duchovní cvičení3.12.2013 - 7.12.2013
Svatoštěpánský koncert26.12.2013
Duchovní cvičení formou večeřadla30.12.2013 - 1.1.2014
Projekty na obnovu Velehradu