„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Audioprůvodce poutním areálem na Velehradě


Nejen pro zahraniční návštěvníky, máme nově k dispozici audiprůvodce pro všechny prohlídkové okruhy v jazykových mutacích
(ČJ, AJ, NJ, PL, IT, FR). Tato zařízení je možné si zapůjčit na infocentru.

 

 
NABÍDKA PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ AUDIOPRŮVODCE A JEJÍCH CENÍK

Prohlídka baziliky

100,- Kč

Prohlídka poutního areálu

100,- Kč

Expozice v podzemí baziliky

zdarma*

Expozice ve VDCM

zdarma*

Vratná kauce

200,- Kč

*v rámci standardního vstupného  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPUJČNÍ PODMÍNKY

  1. Audioprůvodce je majetkem ŘKF Velehrad.
  2. Při zapůjčení audioprůvodce je nutné předložit doklad totožnosti, vypsat zápůjční list, uhradit kauci.
  3. Zápůjční list obsahuje: jméno a příjmení zákazníka, datum a čas zápůjčky, dobu trvání zápůjčky, číslo občanského průkazu nebo pasu (popřípadě jiného průkazu totožnosti), počet zapůjčených audioprůvodců, výše vratné kauce, podpis zákazníka.
  4. ŘKF Velehrad se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté zákazníkem, budou využity pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, k tomu mu dává zákazník souhlas.
  5. Audioprůvodce je nutné vrátit dle data a času uvedeného na zápůjčním listu, vždy však nejpozději do zavírací doby Infocentra Velehrad.
  6. Po včasném vrácení nepoškozeného přístroje audioprůvodce bude zákazníkovi celá kauce vrácena.
  7. V případě pozdního vrácení přístroje se zákazník zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za druhou a každou další započatou hodinu prodlení.
  8. Podpisem zápůjčního listu, se zákazník zavazuje v případě ztráty přístroje uhradit jeho cenu v plné výši s přihlédnutím ke stáří přístroje a jeho opotřebení. V případě poškození přístroje se zákazník zavazuje uhradit poměrnou část z ceny přístroje podle rozsahu poškození a ceny opravy.
  9. V případě poškození přístroje nebude kauce vrácena, popřípadě bude vrácena pouze její poměrná s ohledem na rozsah poškození (zadržené prostředky budou započteny proti stanovené náhradě škody).
  10. V případě pozdního vrácení přístroje nebude kauce vrácena, popřípadě bude vrácena poze její poměrná část snížena o započtenou částku smluvní pokuty jejíž výše bude stanovena podle délky prodlení.

 

 

Projekty na obnovu Velehradu