„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 „Základní problém náboženské literatury bývá u národů většinou tento: Jak dát duchovní výraz slovům vzatým z profánního prostředí? U nás je to v jistém slova smyslu vyřešeno už od počátku, protože naše první literatura byla posvátná, ta světská přišla ke slovu až později. Možná si to ani neuvědomujeme, jak některá obecná slova stále ještě zavánějí svým posvátným původem.“ Kardinál Tomáš Špidlík SJ

 

Kultura

Velehrad je spojován se zrodem národní kultury a tomu odpovádá snaha všech zainteresovaných subjektů o vytváření kulturní nabídky. Nabídka je průběžně aktualizována pod odkazem Kalendář akcí.

 

 
Atmosféra hudebního festivalu Šroubek

 

 

 

Besední cyklus Cesty za hodnotami

Do projektu besed cyklu Cesty za hodnotami jsou zařazeny osobnosti, které si zaslouží úctu a respekt za vykonanou kulturní a tvůrčí činnost a morální či společenské postoje - lidé, kteří dovedou odolat dnešnímu konzumnímu způsobu života, mají tvůrčí charakter, v životě si dovedli zachovat lidskou důstojnost a nebyli ochotni slevit ze svých ideálů. Život všech těchto osobností výrazně ovlivnila rodinná výchova, křesťanství nebo lidové tradice předávané z generace na generaci. Projekt je zaměřen na osobnosti, kteří o těchto postojích svědčí vlastním životem a pochází z regionu Slovácka nebo se na jihovýchodní Moravě usadili.

Přínosem projektu je pozitivní osvěta místní a regionální veřejnosti, studentů i poutníků, kteří na Velehrad proudí po vznikajících cyrilometodějských stezkách. Projekt besed cyklu Cesty za hodnotami vede k vytváření a nalézání záchytných bodů v hodnotovém bludišti dnešní společnosti a napomáhá k hledání cest k osobní svobodě, smysluplnému životu, rodinné i komunitní soudržnosti, daru naslouchání i důležitosti etických zásad.

Besedy z cyklu Cesty za hodnotami se uskuteční ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje - v Sálu kardinála Tomáše Špidlíka SJ, který vzniknul přestavbou bývalé velehradské klášterní konírny. Na úvodní besedu přijala pozvání etnografka PhDr. Ludmila Tarcalová s publicistou a literátem PaedDr. Jiřím Jilíkem. V červenci se na Velehradě v rámci Malé pouti setkáme se scenáristou a spisovatelem Odlřichem Seluckým a MUDr. Jiřím Dunděrou. Moderátorem besed bude koordinátor kulturních aktivit a veřejných vztahů poutního místa Velehrad PhDr. Petr Slinták. 

  I.  beseda 15.3.2017     - etnografka PhDr. Ludmila Tarcalová, publicista a literát PeadDr. Jiří Jilík
 
II. beseda 9.7.2017      - scenárista a spisovatel Odlřich Selucký a MUDr. Jiří Dunděra

III. beseda 4.10.2017
  
Alena Bartošíková, Martin Hrbáč
IV. beseda - 28.3.2018  - Jiří Pavlica, Karel Dýnka
 V. beseda - 13.3.2019  - Josef Holcman, Otmar Oliva
VI. beseda - 4.3.2020    - památkářka Jana Spathová, architekt Josef Němec

 

 

Vzdělání

STOJANOVO gymnázium: Na Velehradě působí od roku 2004 Stojanovo gymnázium, které navazuje na činnost jezuity zřízeného chlapeckého gymnázia (1916- 1950). Nabízí v duchu nově uchopené velehradské tradice:
- vzdělání absolventům základních škol v rámci studia na čtyřletém gamnáziu
- další vzdělávání formou kurzů, přednášek pro studenty i nejširší veřejnost v rámci
Střediska volného času 
Prázdninovou školu (film, fotografie, jazyky)

Další informace na leznete na webu Stojonova gymnázia a jednotlivé aktivity jsou prezentovány i na tomto webu v Kalendáři akcí.

 

 

Projekty na obnovu Velehradu