„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Od května Vás zveme k celodenní návštěvě Poutního areálu Velehrad. Navštívit můžete Baziliku, Infocentrum, poutní prodejnu cukrárnu, a stálé expozice.

Prohlídky baziliky objednávejte na infocentru, kde můžete zakoupit také vstupenky na další prohlídkové okruhy.

Více o samotných okruzích  zde.

 

Infocentrum
pondělí - neděle 9:00 - 12:00   12:30 - 17:00

PODZEMÍ BAZILIKY s lapidáriem
pondělí - neděle 9:00 - 12:00    13:00 - 17:00

VOLAJÍCÍ KAMENÍ  aneb ze života mnichů
pondělí - neděle 11:00 a 13:00

Děkanátní pouť

Zveme na pouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 25. června na Velehradě.

15:00 růženec v bazilice
15:00 program pro děti před bazilikou
16:00 duchovní slovo otce arcibiskupa k roku Modlitb, svědectví, modlitby, zpěv
17:00 mše svatá v bazilice, celebruje arcibiskup Josef Nuzík

 

 

 

 

Varhanní koncert

Zveme vás na varhanní koncert k 750. výročí úmrtí sv. Tomáše Akvinského, patrona studentů.

Koncert se bude konat v neděli 26. května 2023 od 16:30 hodin.

zahraje
Marek Soviš, Jiří Kovář - varhany
Collegium Classc

Program: J.S.Bach, F. X. Brixi, C. Franck, P. Eben

  

vstupné je dobrovolné

 

 

Lidová slavnost k poctě Mons. J. Šrámka

V neděli 5. května se na Velehradě koná Lidová slavnost k poctě Mons. Jana Šrámka spoluzakladatele lidovců a Orla.

Akce bude zahájena mší sv. v 10:00 v bazilice, bude následovat pochod k hrobu Jana Šrámka a uctění jeho památky  a další program pro děti i dospělé, živá hudba a ochotnické divadlo.

Informace jsou na plakátku na nástěnce.

 

 

 

 

Projekty na obnovu Velehradu