„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Adventní čtení

Srdečně zveme na ADVENTNÍ ČTENÍ s hercem
FRANTIŠKEM KREUZMANNEM

2. prosince 2023 od 17:00 hodin
Poutní prodejna Velehrad

Uslyšíte povídky, které sám napsal a které byly inspirovány příběhy lidí, jež v životě potkal. Dozvíte se například, proč strávil Štědrý večer na skříni, proč jeho dědeček vyřezával betlém jen před Vánoci, či jak pan Karlíček kradl vánoční stromeček. Bude vám vyprávět o panu faráři, který hrál na housle pod hvězdami.

Přijďte si poslechnout příběhy plné laskavého humoru a chápavého pohledu na život i svět kolem nás.

 

 

Adventní duchovní obnova

Zveme na jednodenní adventní duchovní obnovu, která proběhne
9. prosince 2023
v poutním domě Stojanov na Velehradě.

téma NĚŽNOST BOHA

Obnovu povede  P. Jiří Hebron SJ

Program
8:30    zahájení
              přednáška, rozjímání
12.00  oběd
13.00  přednáška, meditace
14.00  svátost smíření
16.30  mše svatá

Přihlašovat se můžete do 1.12.2023 na info@velehradinfo.cz nebo na tel 571 110 538, 774 183 949
Organizační poplatek, včetně oběda je 250,- Kč

Kapacita na duchovní obnovu je omezena.

 

výstava betlémů

Poutní prodejna na Velehradě zve na VÝSTAVU BETLÉMŮ

Betlémy pochází ze sbírky P. Vladimíra Mrázka, děkana a faráře ve Vizovicících.

 

25.11.2023 - 15.2.2024

vstupné dobrovolné

 

 

 

 

Svatoštěpánský koncert

ŘKF Velehrad a obec Velehrad zvou na tradiční Svatoštěpánský koncert v bazilice 26. prosince od 16:30 hod.

Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a manželé Alvarezovi (sólisté Národního divadla v Praze).

Předprodej:
Infocentrum Velehrad, Veligradtour, Městské informační centrum UH., Obecní úřad Velehrad a Turistické centrum Velehrad.

Vstupné:
předprodej 390,- Kč, na místě 450,- Kč

Vstupné lze zakoupit i přes bankovní účet č. 173261241/0300, VS 26122023.

Do poznámky uvést jméno.

Projekty na obnovu Velehradu