„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Procházka cisterciáckou krajinou

Krajina kolem Velehradu se od letošního roku pyšní označením Evropské kulturní dědictví díky odkazu mnichů cisterciáckého řádu, kteří v ní před pět set let hospodařili. S její krásou a účelností se máte nově možnost seznámit v rámci komentované vycházky.

Termíny procházek:

14. července ve 14:00 hod.
28. července ve 14:00 hod.
11. srpna ve 14:00 hod.
25. srpna ve 14:00 hod.
8. září ve 14:00 hod.
22. září ve 14:00 hod.

Prohlídka vedená průvodcem trvá zhruba 90 min. a vede nenáročným terénem.

Vstupné 100,-Kč.

Začíná v areálu bývalého kláštera u základů opatského domu (za bazilikou), prochází se klášterním areálem, hospodářským dvorem, předklášteřím, historickou zahradou a částí lesa Háj. K prezentaci historie používají průvodci bohatý obrazový materiál.

Na prohlídku je třeba se předem přihlásit, aby mohli organizátoři informovat o případných změnách vhledem k počasí aj. Velké skupiny zájemců si mohou sjednat prohlídku i v jiném termínu.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Farnost Velehrad a Matice velehradská zvou na TITULÁRNÍ SLAVNOST BAZILIKY a POUŤ MATICE VELEHRADSKÉ

 čtvrtek 15. srpna 2024

10:00 mše svatá vedená P. Zdeňkem Stodůlkou, delegátem pro evangelizaci

 

 

 

 

 

 

hudbení festival Šroubek

Zveme na další ročník jedinečného hudebního festivalu s bazilikou "v zádech" v sobotu 17. srpna 2024 od 19.00 hodin.

vystoupí: kapela My3.avi
                 Lada Šimíčková
                 Ivo Cicvárek

Vstupné dobrovolné

Koncert proběhne opět v poutním nádvoří. Těšíme se na setkání s vámi.

 

 

 

Nové expozice v bývalém klášteře

Od května Vás zveme k celodenní návštěvě Poutního areálu Velehrad. Navštívit můžete Baziliku, Infocentrum, poutní prodejnu cukrárnu, a stálé expozice.

Prohlídky baziliky objednávejte na infocentru, kde můžete zakoupit také vstupenky na další prohlídkové okruhy.

Více o samotných okruzích  zde.

 

Infocentrum
pondělí - neděle 9:00 - 12:00   12:30 - 17:00

PODZEMÍ BAZILIKY s lapidáriem
pondělí - neděle 9:00 - 12:00    13:00 - 17:00

VOLAJÍCÍ KAMENÍ  aneb ze života mnichů
pondělí - neděle 11:00 a 13:00

Projekty na obnovu Velehradu