„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

expozice VDCM

Navštivte naše stálé expozice ve Velehradském domě
sv. Cyrila a Metoděje

otevřeno CELOROČNĚ
úterý - neděle         9.00 - 12.00  •   12.30 - 16.00

 

 

Velehrad na křižovatkách evropských dějin
Tato expozice vzbuzuje zájem o velehradskou tradici. Poutavým způsobem probouzí v návštěvnících hrdost k hmotnému a duchovnímu bohatství Velehradu coby významnému poutnímu místu. Umožnuje vhled do historie lokality od jejího osídlení cisterciáckými mnichy až po současnost se zaměřením na růst cyrilometodějské ideje napříč dějinami umění a kultury. Expozice je interaktivní, doplněná dotykovými obrazovkami.

Bible pro malé i velké
Tato expozice nabízí možnost shlédnout jedinečnou sbírku Biblí nebo věrnou kopii Turínského plátna. Kromě historického vývoje ukazuje Bibli také jako významnou knihu inspirující lidský život v mnoha oblastech, a to i s ohledem na duchovní a učitelské působení sv. Cyrila a Metoděje. Expozice je interaktivní, doplněná hmatovými prvky a úkoly zakomponovanými prostřednictvím dotykových obrazovek.

dvoudenní konference cisterciácká krajina

Zveme na dvoudenní konferenci CISTERCIÁCKÁ KRAJINA

Program je spojen s terénním krajinným workshopem a bude  zaměřen na evropsky hodnotnou kulturní krajinu - cisterciáckou klášterní krajinu Velehrad, která je součástí sítě CISTERSCAPES, nominované v roce 2023 na označení European Heritage Label (EHL) u Evropské Komise.

Program akce  pátek 1.3.2024 Polešovice a sobots 2.3.2024 na Velehradě

Registrace na akci - zde - probíhá dle jednotlivých bloků programu (viz níže).

Projekt „Konference Cisterciácká krajina - Evropské kulturní dědictví“ je  spolufinancován  Zlínským krajem.

Podrobný program konference - ke stažení zde

 

Postní duchovní obnova

Farnost Velehrad a Poutní dům Stojanov zvou na postní duchovní obnovu.

sobota 24. února 2024
Poutní dům Stojanov

téma Můj život s Ježíšem
provází P. Vojtěch Šíma

Program:
8:30 registrace
9:00 přednáška
10:30 přednáška
12:00 oběd
12:30 - 14:00 svátost smíření
14:00 přednáška
15:00 mše svatá

 

Přihlášky do 19.2.2024 na velehrad@stojanov.cz, nebo na tel.: 572 571 420, 733 741 896
Cena včetně oběda 250,-

 

beseda 100 let od otevření poutního a exercičního domu Stojanov

 

Zveme na společnou Besedu se sestrami sv. Cyrila a Metoděje. Povídání se sestrou Vojtěchou a s. Helenou o jejich řeholním životě a stoletém působení na Stojanově.

Beseda se koná 3.3.2024 v 15:00 na Stojanově.

 

 

 

 

 

 

Projekty na obnovu Velehradu