„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Prohlídkové okruhy

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje - obecné informace
- Bazilika je celoročně volně přístupná.

- Prohlídka není dovolena, probíhá-li nějaká bohoslužba.
- V průběhu prohlídky je zakázáno brát s sebou zvířata, jíst a kouřit.
- Vstup do baziliky je možný jen v oblečení odpovídající charakteru místa.
- Při prohlídce je třeba dodržovat ticho a respektovat charakter místa.

Individuální prohlídka
Návštěvníci velehradské baziliky mají možnost seznámit se s její krásou a historií prostřednictvím informačních panelů, které jsou instalovány v jejím interiéru. Texty jsou členěny podle těchto témat:

Ikonografie
– výklad o zobrazených výjevech, seznámení se s životy světců
Pro duchovní život – krátké impulsy ve vztahu k viděnému
Dějiny umění – informace o autorství výtvarných děl, slohových proměnách aj.
Zajímavosti – rozšiřující informace

Panely jsou určeny zejména zájemcům o hlubší poznání, kteří dávají přednost individuální prohlídce baziliky před prohlídkou s průvodcem.

 Prohlídka baziliky je možná v těchto časech:

  listopad - březen duben - říjen
Pondělí
  7:30 - 14:30   7:30 - 17:30
Úterý   7:30 - 17:30   7:30 - 17:30
Středa   7:30 - 14:30   7:30 - 17:30
Čtvrtek   7:30 - 17:30   7:30 - 17:30
Pátek   9:00 - 17:30   9:00 - 17:30
Sobota 10:00 - 17:30  10:00 - 17:30
Neděle 11:30 - 14:30
11:30 - 14:30; 16:00 - 17:00


Prohlídky baziliky jsou zcela vyloučeny v době kdy se slouží v bazilice mše svatá, nebo se koná jakýkoliv kulturní či duchovní program.
O těchto nepravidelných časech se případně kontaktujte na Infocentru.


KAMENNÁ ČÍTANKA

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje - prohlídka s průvodcem 

Bazilika Nanebevzení Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje jako kamenná čítanka svědčí o historii, vývoji umění a modlitbách našich předků.
Uvidíte: hlavní loď baziliky i boční kaple, Královskou kapli s hrobem A.C.Stojana, kapli Panny Marie Matky jednoty křesťanů, sarkofág kardinála Tomáš Špidlíka SJ.

- Prohlídka s průvodcem (i vlastním) je zpoplatněna – vedoucí skupiny se hlásí na infocentru.
- Platba je provedena před prohlídkou na infocentru.
- Skupiny s vlastním průvodcem se musí předem ohlásit, aby nedošlo ke kolizi s jiným programem.
- Žádáte-li našeho průvodce, kontaktujte nás min 14 dní dopředu.
- Dostavit se na pokladnu v infocentru je nutno min. 10 minut před začátkem prohlídky.
- Rezervace propadá, pokud se objednaná skupina nedostaví do 15 min po objednaném začátku prohlídky.
- Délka prohlídky 45 – 50 min.
- Návštěva mimo prohlídkovou dobu je zpoplatněna zvláštním příplatkem ve výši 800,-Kč za každou započatou hodinu. Nutno mít předem domluveno!

- Storno poplatek při zrušení prohlídky 11 a více dní bez storna; 10 - 6 dnů předem 30% z ceny, 5 - 0 dnů předem 60% z ceny.
- Objednávky a rezervace jsou vyřizovány v pracovních dnech, tzn, pondělí - pátek.

 

Prohlídka poutního areálu Via Cisterciensis s průvodcem 

Naučný okruh Via cisterciensis si klade za cíl seznámit návštěvníky s hmotnými památkami Velehradu vytvořenými mnichy cisterciáckého řádu.

Hospodářský dvůr – kaple sv. Vendelína – pozůstatky ohradní zdi a nárožní věže – kaple národů – kostelík Zjevení Páně (Cyrilka) – opatský dům – východní závěr baziliky – zastavení Poutní cesty růžence – průčelí kostela – Salla terrena – Slovanský sál – klášterní zahrada – kaple sv. Jana Nepomuckého – klášterní brána – morový sloup  

-    Prohlídka je možná při min počtu 10 osob a pouze ve všední den.
-    Storno poplatek při zrušení prohlídky 11 a více dní bez storna; 10 - 6 dnů předem 30% z ceny, 5 - 0 dnů předem 60% z ceny.
-    Délka prohlídky 60 min.
-    Délka trasy 1km.


Prohlídky pro školy:
 Cyrilometodějská cesta

 Příběh baziliky
 Cisterciácká cesta


Podrobné informace o prohlídkách najdete v odkazu 
vzdělávací programy


Prohlídky si můžete objednat na info@velehradinfo.cz nebo na tel.: +420 571 110 538, 774 183 949
Uvádějte datum prohlídky, čas začátku, předpokládaný počet osob a kontakt na vedoucího skupiny/objednávajícího. 

Projekty na obnovu Velehradu