„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Muzejní expozice

V rámci projektu Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy došlo k vytvoření nové expozice s názvem Velehrad na křižovatkách evropských dějin. Ta se nachází jednak v prostorách zaniklého středověkého konventu pod úrovní současného terénu a barokních kryptách baziliky a jednak ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.

Doprovodné stálé expozice pomáhají návštěvníkovi vnímat vzácně zpřítomněnou podobu celé její krásy. Tři stálé expozice Velehradského muzea nabízí

•    nevyhraněnému návštěvníkovi: člověku otevřenému hodnotám;
•    turistovi: člověku, který hledá inspiraci;
•    poutníkovi: křesťanu západní i východní tradice širokého spektra;
•    dětskému návštěvníkovi a mládeži: generaci první poloviny 21. století;

Zde může návštěvník hledat a najít zdroje úcty ke všemu, co tvoří neopakovatelný génius loci Velehradu.PODZEMÍ BAZILIKY s expozicí Martyrion - svědkové víry 20. století
Obnovené podzemí velehradské baziliky dnes tvoří posvátné místo připomínající křesťanské mučedníky 20. století (martyrion). Nachází se zde i ojedinělá galerie svědků víry naší doby.
Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421). Velehradské martyrion uchovává věrnou kopii palladia země české, reliéf Matky Boží s dítětem. Podle legend se obraz váže až ke sv. Metodějovi, který měl tento reliéf věnovat české kněžne sv. Ludmile při jejím křtu. Do orámování obrazu jsou vloženy ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Je zde vystavena i zlatá růže, dar Jana Pavla II. Velehradu.


V případě zájmu o prohlídku mimo provozní dobu,
nás kontaktujte dva dny předem na infocentru. Prohlídky mimo provozní dobu jsou možné od 10 osob!

duben, říjen                                                              květen, červen, červenec, srpen, září                                            
pondělí - pátek:   10:00 a 14:00                                    pondělí - neděle:  9.00 - 12.00  •   13.00 - 17.00
sobota - neděle:  9.00 - 12.00  •   13.00 - 16.00    
          


VOLAJÍCÍ KAMENÍ - ze života mnichů

V letech 1205–1784 působili na Velehradě mniši cisterciáckého řádu. Jejich práce změnila tuto původně divokou končinu k nepoznání a jejich modlitby poznamenaly duchovní dějiny doby, v níž žili, způsobem, jaký lze dnes jen těžko pochopit. I dnes k nám mlčenliví mniši promlouvají skrze dílo, které zde zanechali. Volá k nám nejen „kamení“ nacházené archeology či stavebníky, nýbrž také umělecká výzdoba kláštera. Pojďme tedy společně naslouchat „volajícímu kamení“.

Navštívíte/uvidíte: středověkou cisterciáckou kuchyni, ambit s portálem do refektáře, kapitulní síň, expozici stavebního vývoje kláštera s plastickými modely, galerii cisterciácké krajiny, shlédnete film 

V případě zájmu o prohlídku, nás kontaktujte předem na infocentru. Prohlídky mimo provozní dobu jsou možné od 10 osob!


duben - říjen
pondělí - neděle:    11:00 a 13:00

Vývoj velehradského kláštera - animace zde


VELEHRADSKÝ UNIONISMUS - cyrilometodějská idea jednoty v různosti

Jeden z hlavních obsahů cyrilometodějské ideje spojené s kultem sv. Cyrila a Metoděje představuje úsilí o obnovu jednoty církve. Na Velehradě našlo toto hnutí v první polovině 20. století své vrcholné vyjádření svoláním velehradských unionistických kongresů, které jsou inspirací i pro současnost.

Navštívíte/uvidíte: Slovanský sál, jezuitskou kapli, tematickou výstavu k unionismu, síň A. C. Stojana, mozaiku I.M. Rupnika ztvárňující nebeský Jeruzalém, pietní místo mučedníků 20. stol, shlédnete dokumentární film 

V případě zájmu o prohlídku, nás kontaktujte předem na infocentru. Prohlídky mimo provozní dobu jsou možné od 10 osob!


Expozice VELEHRAD NA KŘIŽOVATKÁCH EVROPSKÝCH DĚJIN 
Tato expozice vzbuzuje zájem o velehradskou tradici. Poutavým způsobem probouzí v návštěvnících hrdost k hmotnému a duchovnímu bohatství Velehradu coby významnému poutnímu místu. Umožnuje vhled do historie lokality od jejího osídlení cisterciáckými mnichy až po současnost se zaměřením na růst cyrilometodějské ideje napříč dějinami umění a kultury. Expozice je interaktivní, doplněná dotykovými obrazovkami.

 

Expozice BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ
Tato expozice nabízí možnost shlédnout jedinečnou sbírku Biblí nebo věrnou kopii Turínského plátna. Kromě historického vývoje ukazuje Bibli také jako významnou knihu inspirující lidský život v mnoha oblastech, a to i s ohledem na duchovní a učitelské působení sv. Cyrila a Metoděje. Expozice je interaktivní, doplněná hmatovými prvky a úkoly zakomponovanými prostřednictvím dotykových obrazovek.

 

Kontakt:
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje | přízemí bývalé konírny
tel. 571 110 538 | e-mail: info@velehradinfo.cz | web:
www.velehradinfo.cz

Otevírací doba:
duben, říjen                                                                        zimní období (listopad - březen)
pondělí - neděle:    9.00 - 12.00  •  12.30 - 16.00                  úterý - neděle         9.00 - 12.00  •   12.30 - 16.00

květen - září 
pondělí - neděle:    9.00 - 12.00  •  12.30 - 16.00   

 

Projekty na obnovu Velehradu