„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO POUTNÍKY


Vstup na všechny aktivity v rámci Dnů lidí dobré vůle je zdarma.


Ubytování v době národní poutě:
- pěší poutníci mají zajištěné ubytování u organizátorů pěších poutí
- pro vozíčkáře zabezpečuje ubytování a službu Maltézská pomoc o.p.s
- prostor pro stanování - fotbalová hřiště, louka pod hřbitovem
- v poutním areále u baziliky nebude stanování dovoleno

Stanové městečko
Pro návštěvníky Velehradu nabízí organizátoři ubytování ve stanovém městečku, které se bude nacházet na louce pod hřbitovem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
VJEZD PRO NÁVŠTĚVNÍKY STANOVÉHO MĚSTEČKA BUDE MOŽNÝ ZE STRANY OD TUPES

Stanové městečko bude zpřístupněno 3. 7. 2024 od 17:00 hod. do 5. 7. 2024 15:00 hod.

Dopravní uzávěra Velehradu začne ve čtvrtek 4. 7. 2024 od 14:00 hod. Vjezd auty do stanového městečka bude povolen do 4. 7. 2024 / 14:00 bez omezení. V čase dopravní uzávěry (4. 7. od 14:00) bude umožněn pozdější vjezd pouze ze strany od obce Tupesy, a to s platnou registrací do stanového městečka, kterou se řidič prokáže kontrole při vjezdu, a to nejpozději do 20:00. Po této hodině bude vjezd na Velehrad uzavřen a možnost dopravy do stanového městečka bude možný pouze autobusy kyvadlové dopravy.

Ve středu 5. 7. bude umožněn výjezd osobních automobilů ze stanového městečka od 11 hodin po zahájení slavnostní mše, a to opět pouze směrem obec Tupesy.

Upozorňujeme všechny návštěvníky, aby své stany neumisťovali mimo vyhrazené prostory stanového městečka. V prostorách za zahradou Vincentina je umisťování stanů přísně zakázáno.

Stanové městečko je ZDARMA.


Dopravní informace

4. 7. 2023 DO DOBY UZÁVĚRY VE 14:00 HODIN (TEDY BĚHEM CELÉHO DNE AŽ DO 16:00 HODIN) NÁVŠTĚVNÍCI PROGRAMU DNŮ LIDÍ DOBRÉ VŮLE MOHOU PŘIJET NA KŘIŽOVATKU U RYBNÍKŮ NA VELEHRADĚ, ZDE MOHOU VYSTOUPIT A AUTO JE MOŽNÉ ZAPARKOVAT NA ODSTAVNÉM PARKOVIŠTI

 

 

Obyvatelé obcí Velehrad, Modrá, Salaš a Jalubí při vjezdu předloží pouze průkaz totožnosti.


Parkování

Odstavné parkoviště pro osobní automobily návštěvníků Dnů lidí dobré vůle

V  provozu od 4.7.2023 od 14:00 hodin do 5.7.2023 17:00 hodin.

1. Silnice I/55 Tovární, Staré Město
2. Tupesy hřiště

Vjezd osobních automobilů na Velehrad bude možný pouze na povolenky. Držitelům průkazu ZTP/P bude vjezd na Velehrad umožněn bez povolení k vjezdu a poskytnuto parkování u Turistického centra. Dále držitelé ZTP/P jedoucí na setkání vozíčkářů mohou využít parkoviště u Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje nebo parkoviště u Turistického centra.

Dopravu návštěvníků z odstavných parkovišť bude po celou dobu zajišťovat autobusová kyvadlová doprava.

INFORMACE PRO VJEZD A PARKOVÁNÍ POUTNÍCH AUTOBUSŮ 5.7.2023

Doporučujeme poutníkům cestovat poutními autobusy. Doprava poutními autobusy je možná až na Velehrad, avšak vjezd bude povolen pouze do 9.30 hod. Poutní autobusy budou parkovat na silnici III/4221 Velehrad – Salaš.


Kyvadlová doprava
Pro kyvadlovou dopravu letos vzniknou zvláštní linky:

Na linkách platí Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje IDZK, vyhlášený dopravcem. Informace o Tarifu a Smluvních přepravních podmínkách IDZK jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

Cena kyvadlového jízdného: 30 Kč (děti od 6 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, invalidé 3. stupně: 15 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P: 7 Kč).


Úložna kol

I v letošním roce organizátoři připravili pro návštěvníky, kteří se na Velehrad vypraví na kole, možnost úschovy kol. Tato úschovna bude v provozu ve čtvrtek 4. 7. 2024 od 12:00 hod. do 24:00 hod. a v pátek 5. 7. 2024 od 7:00 do 15:00 hod. Umístěna bude v jižní klášterní zahradě (zahrady za Salaškou).

UPOZORNĚNÍ: Kola z úschovny je nutné vyzvednout v rámci provozní doby. Mimo výše uvedené časy bude úschovna bez obsluhy a za nevyzvednutá kola neneseme žádnou odpovědnost.

Poplatek za odložení kola činí 10 Kč.


 Akreditace novinářů proběhne na obecním úřadě 

Ve dnech 4.–5. července 2024 proběhne na Velehradě již 25. ročník Dnů lidí dobré vůle.Novináři, kteří mají zájem zúčastnit se letošního programu, mohou zažádat o akreditaci, a to prostřednictvím e-mailu na dnylididobrevule@gmail.com. Akreditace budou k vyzvednutí v press-centru na Obecním úřadě Velehrad.Presscentrum bude letos otevřené ve čtvrtek 4. července od 9 hodin a v pátek 5. července od  8 hodin. Novináři se identifikují novinářským průkazem.Vjezd bude povolen pouze na parkovací kartu, o  kterou je nutné si s dostatečným předstihem zažádat. 


Žádosti prodejců o pronájem či umístění stánků v rámci Dnů lidí dobré vůle vyřizuje Obecní úřad Velehrad.

Projekty na obnovu Velehradu