„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2015

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

Vánoční koncert4.1.2015
Postní duchovní obnova na téma „Proměna srdce“6.1.2015 - 15.3.2015
IX. Arcidiecézní setkání katechetů16.1.2015 - 18.1.2015
Pouť k Panně Marii, Matce Jednoty křesťanů19.1.2015
Dny otevřených dveří Stojanova gymnázia23.1.2015 - 24.1.2015
Farní ples 24.1.2015
Pololetní mše svatá29.1.2015
Duchovní cvičení pro všechny,kteří přijali svátosti církve v dospělosti 29.1.2015 - 1.2.2015

Únor

Reprezentační bál SGV6.2.2015
Absolventský Velehrad6.2.2015 - 8.2.2015
Kněžské exercicie8.2.2015 - 13.2.2015
Duchovní obnova formou večeřadla13.2.2015 - 15.2.2015
Zvonečkový karneval14.2.2015
Přípravný kurz na přijímací zkoušky14.2.2015
Zimní pouť a Valná hromada Matice Velehradské15.2.2015
Velehradský seminář duchovního filmu15.2.2015
Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské20.2.2015 - 22.2.2015
Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity24.2.2015 - 27.2.2015
Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety26.2.2015
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty27.2.2015 - 1.3.2015
Duchovní obnova s biblickými tanci28.2.2015

Březen

Křížová cesta členů MV1.3.2015
Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství6.3.2015 - 8.3.2015
Přípravný kurz na přijímací zkoušky7.3.2015
Postní duchovní obnova na téma "Proměna srdce"12.3.2015 - 15.3.2015
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty16.3.2015 - 18.3.2015
Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel20.3.2015 - 22.3.2015
Velikonoční program pro školy25.3.2015 - 27.3.2015
Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu)27.3.2015 - 29.3.2015
Velikonoční program pro veřejnost28.3.2015
Křížová cesta Velehradem31.3.2015

Duben

Velehradské dialogy12.4.2015 - 14.4.2015
Kurz Biblické postavičky17.4.2015 - 18.4.2015
Pouť k 5. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ18.4.2015

Květen

Varhanní koncert16.5.2015
Slavnost 300. let od posvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého 17.5.2015
Noc kostelů29.5.2015
Pouť děkanátu Uh. Brod30.5.2015
Varhanní koncert k 1130. výročí úmrtí sv. Metoděje, hlavního spolupatrona Evropy a patrona Moravy31.5.2015

Červen

Pouť děkanátu Uh. Hradiště6.6.2015
Konference k 30. výročí událostí spojených s velehradskou poutí 198510.6.2015 - 12.6.2015
Duchovní obnova formou večeřadla 12.6.2015 - 14.6.2015
Víkend otevřených zahrad13.6.2015 - 14.6.2015
Duchovní cvičení pro všechny14.6.2015 - 18.6.2015
Varhanní koncert14.6.2015
Duchovní cvičení pro řeholní sestry21.6.2015 - 27.6.2015
Brigáda před poutí27.6.2015
Varhanní koncert k 820. výročí narození sv. Antonína z Padovy, patrona cestujících28.6.2015
Mše sva. na ukončení školního roku30.6.2015

Červenec

V. Moravská Compostela2.7.2015 - 4.7.2015
Dny lidí dobré vůle4.7.2015
Národní pouť5.7.2015
Duchovní obnova pro všechny8.7.2015 - 11.7.2015
Manželská setkání11.7.2015 - 18.7.2015
Malá pouť12.7.2015
Duchovní cvičení pro všechny19.7.2015 - 23.7.2015
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky23.7.2015 - 26.7.2015
Varhanní koncert ke cti sv. Ignáce k 475. výročí schválení řádu TJ31.7.2015

Srpen

Salesiánský Velehrad7.8.2015 - 9.8.2015
Pouť Matice velehradské15.8.2015
XV. Pěší pouť22.8.2015
Hudební festival Šroubek22.8.2015
Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky23.8.2015 - 28.8.2015
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky23.8.2015 - 28.8.2015
Národní pouť řeholníků29.8.2015
IV. Varhannní koncert k 180. výročí narození sv. Pia X., papeže30.8.2015

Září

Pouť děkanátu Kyjov5.9.2015
Duchovní cvičení pro všechny6.9.2015 - 9.9.2015
Seminář duchovního filmu20.9.2015
VI. Svatováclavská pěší pouť na sv. Hostýn26.9.2015 - 28.9.2015
V. Varhanní koncert k 1080. výročí úmrtí sv. Václava, českého knížete a světce27.9.2015
Výročí úmrtí A. C. Stojana29.9.2015
Přednáška Migrace má mnoho tváří29.9.2015

Říjen

VI. Varhanní koncert k 500. výročí narození sv. Terezie z Ávily18.10.2015
Kněžské exercicie18.10.2015 - 23.10.2015
Víkend gregoriánského chorálu23.10.2015 - 25.10.2015
Víkend pro seniory 23.10.2015 - 25.10.2015
Kněžské exercicie25.10.2015 - 30.10.2015
Seminář duchovního filmu25.10.2015

Listopad

Cisterciácká pečeť7.11.2015
Kněžské exercicie8.11.2015 - 13.11.2015
NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV11.11.2015 - 13.11.2015
Festival duchovní hudby13.11.2015 - 15.11.2015
Přednáška pro pedagogy14.11.2015
Kněžské exercicie15.11.2015 - 20.11.2015
Den Bible15.11.2015
Seminář duchovního filmu22.11.2015
Adventní duchovní cvičení26.11.2015 - 29.11.2015
závěrečná konference IOP II - Barokní Velehrad 26.11.2015
Adventní duchovní cvičení29.11.2015 - 3.12.2015

Prosinec

Vánoční program pro školy9.12.2015 - 11.12.2015
Vánoční program pro veřejnost12.12.2015
Adventní duchovní obnova12.12.2015
Svatoštěpánský koncert26.12.2015
Duchovní obnova formou večeřadla30.12.2015 - 1.1.2016
Projekty na obnovu Velehradu