„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2016

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

Vánoční koncert3.1.2016
Setkání jezuitů české provincie Tovaryšstva Ježíšova7.1.2016 - 9.1.2016
Arcidiecézní setkání katechetů15.1.2016 - 17.1.2016
Den otevřených dveří na SGV16.1.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám16.1.2016
Zvonečkový karneval16.1.2016
Seminář duchovního filmu17.1.2016
Reprezentační bál SGV22.1.2016
Pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů24.1.2016
Pololetní mše sv.28.1.2016
Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti28.1.2016 - 31.1.2016
Duchovní obnova pro mládež29.1.2016 - 31.1.2016

Únor

Duchovní obnova pro starší biřmovance5.2.2016 - 7.2.2016
Zimní pouť - k 1147. výročí úmrtí sv. Cyrila7.2.2016
Křížová cesta Matice velehradské 14.2.2016
Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity16.2.2016
Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel (+ praktická část pro aranžéry květin)19.2.2016 - 20.2.2016
Přípravný kurz na přijímací zkoušky20.2.2016
Seminář duchovního filmu21.2.2016
Kněžské exercicie21.2.2016 - 26.2.2016
Přednáška Fenomén pohlednice a Velehrad24.2.2016
Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství26.2.2016 - 28.2.2016

Březen

Přednáška o nových objevech na Velehradě2.3.2016
Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské4.3.2016 - 6.3.2016
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty11.3.2016 - 13.3.2016
Postní duchovní obnova12.3.2016
Seminář duchovního filmu13.3.2016
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty14.3.2016 - 16.3.2016
Velikonoční program pro školy16.3.2016 - 18.3.2016
Víkend pro seniory 18.3.2016 - 20.3.2016
Velikonoční program pro veřejnost19.3.2016
Křížová cesta Velehradem22.3.2016

Duben

Pouť děkanátu Valašské Meziříčí9.4.2016
Seminář duchovního filmu10.4.2016
Konference KDU-ČSL k výročí Mons. Jana Šrámka10.4.2016
Pouť k 6. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ16.4.2016
Studentský Velehrad21.4.2016 - 24.4.2016
Absolventský varhanní koncert 27.4.2016

Květen

Setkání noviciátů Tovaryšstva Ježíšova ze Středovýchodní Evropy9.5.2016 - 15.5.2016
Přechod a cyklopřejezd Chřibů14.5.2016
Seminář duchovního filmu22.5.2016
Dny slovanské kultury23.5.2016 - 24.5.2016
Dětský den28.5.2016
Varhanní koncert k 440. výročí narození sv. Jana Sarkandera, patrona zpovědního tajemství 29.5.2016

Červen

Duchovní obnova na téma „Moje setkání s milosrdným Ježíšem“2.6.2016 - 5.6.2016
Pouť děkanátů Valašské Klobouky a Vsetín4.6.2016
Duchovní cvičení pro řeholní sestry5.6.2016 - 11.6.2016
Noc kostelů10.6.2016
Víkend otevřených zahrad11.6.2016 - 12.6.2016
loutkové představení - perly mistrů11.6.2016
Pouť děkanátu Uherský Brod18.6.2016
Brigáda před velehradskou poutí25.6.2016
Varhanní koncert k 510. výročí narození sv. Františka Xaverského, patrona misií26.6.2016
Vernisáž výstavy ikon28.6.2016
Mše sv. na závěr školního roku30.6.2016

Červenec

Pěší pouť na Dny lidí dobré vůle2.7.2016 - 4.7.2016
Národní cyrilometodějská pouť 4.7.2016 - 5.7.2016
Pouť děkanátu Uherské Hradiště9.7.2016
Malá pouť10.7.2016
Přednáška v rámci Malé poutě - Geneaolog Mgr. Petr Nohel o Karlu IV.10.7.2016
Duchovní cvičení pro všechny17.7.2016 - 21.7.2016
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky21.7.2016 - 24.7.2016
Varhanní koncert k 460. výročí úmrtí sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova30.7.2016
Duchovní cvičení pro všechny31.7.2016 - 3.8.2016

Srpen

Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety7.8.2016 - 11.8.2016
Velehradský experiment9.8.2016 - 13.8.2016
Moravská Compostela 12.8.2016
Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky14.8.2016 - 17.8.2016
Pouť Matice velehradské + vystoupení Hudební lahůdky15.8.2016
Duchovní cvičení pro všechny21.8.2016 - 25.8.2016
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky21.8.2016 - 26.8.2016
Kurz psaní ikon25.8.2016 - 3.9.2016
XVI. Pěší hvězdicová pouť27.8.2016
Hudební festival Šroubek27.8.2016
Varhanní koncert ke 230. výročí narození sv. Jana Maria Vianneye, patrona kněží28.8.2016

Září

Pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou3.9.2016
Koncert k výročí narození Karla IV: Schola Gregoriana Pragensis4.9.2016
Duchovní cvičení pro všechny4.9.2016 - 7.9.2016
Pouť vdov a vdovců7.9.2016
Konference Křesťan a práce9.9.2016 - 11.9.2016
koncert k výročí SGV15.9.2016
Setkání jezuitských přátel a spolupracovníků na Velehradě17.9.2016
Cyrilometodějské putování24.9.2016
Varhanní koncert k 1095. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky českého národa25.9.2016
Svatováclavská pěší pouť26.9.2016 - 28.9.2016
Pouť k 93. výročí úmrtí A. C. Stojana29.9.2016

Říjen

Pouť děkanátů Zlín a Vizovice1.10.2016
Pouť bohoslovců Čech, Moravy a Slovenska8.10.2016
Velehradský seminář duchovního filmu9.10.2016
Kněžské exercicie - téma „Služebnice Páně“9.10.2016 - 14.10.2016
Kurz biblických postaviček14.10.2016 - 15.10.2016
Pouť děkanátů Kroměříž a Holešov15.10.2016
Vzpomínkvá beseda o katolickém básníkovi Karlu Vysloužilovi16.10.2016
Kněžské exercicie16.10.2016 - 1.1.1970
Víkend gregoriánského chorálu21.10.2016 - 23.10.2016
Kněžské exercicie23.10.2016 - 28.10.2016
Varhanní koncert k 790. výročí úmrtí sv. Františka z Assisi, patrona zvířat a přírody30.10.2016

Listopad

Cisterciácká pečeť - IX. Ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín5.11.2016
VI. festival duchovní hudby12.11.2016
Den Bible13.11.2016
Kněžské exercicie13.11.2016 - 18.11.2016
Velehradský seminář duchovního filmu20.11.2016
Adventní duchovní cvičení24.11.2016 - 27.11.2016
Adventní duchovní cvičení27.11.2016 - 1.12.2016

Prosinec

Adventní duchovní obnova10.12.2016
Velehradský seminář duchovního flmu11.12.2016
Vánoční program pro školy14.12.2016 - 16.12.2016
Vánoční program pro veřejnost17.12.2016
Svatoštěpánský koncert26.12.2016
Vánoční koncert s FS Ondráš28.12.2016
Projekty na obnovu Velehradu