„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Národní cyrilometodějská pouť

04.07.2016 - 05.07.2016

Pondělí 4. července 2016

9:00 - 17:00    Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
ZŠ Velehrad; pořádá Orel

 

9:00 - 13:00    Vzdělávací seminář: "AKTUÁLNÍ VÝCHOVNÉ PROBLÉMY DĚTÍ RŮZNÉHO VĚKU"
sál Poutního domu Stojanov;
Podrobné informace a přihláška na seminář

 

10:00 - 12:00    Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace pro veřejnost
Fotbalové hřiště; pořádá Orel

 

10:00 - 18:00    Aktivity pro životní prostředí
Archeoskanzen; pořádá Hnutí Brontosaurus

 

10:00 - 19:00    Program pro rodiny s dětmi s Kristýnem služebníkem u baziliky

 

10:00 - 23:00    Charita slaví 25 let u baziliky

 

10:00 - 23:00    Prezentace Charity Prostějov u ZŠ

 

13:00 - 22:00    Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible

 

14:00 - 16:00    Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky - finále
Fotbalové hřiště; pořádá Orel

14:00      Výstavy a prezentace na Stojanově gymnáziu

     15:00 Výstava vězeňských prací
     15:30 Prezentace Papežských misijních děl
     16:00 Výstava Svědectví života P. Emila Josefa Kapauna
     16:30 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2015
     17:00 Výstava Papež ve Svaté zemi
     17:00 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování Cestou dvou bratří

 

15:00 - 18:00    Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou; pódium u baziliky
17:00                 Vystoupení Michala Nesvadby

 

16:00 - 22:00    Mladí fandí Velehradu
pódium na hřišti ZŠ

 

16:00             Mezinárodní setkání vozíčkářů
nádvoří před ZŠ

     16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
     17:15 Setkání vozíčkářů - hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla

 

17:00             Vyhlášení výsledků turnaje v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
ZŠ Velehrad; pořádá Orel

 

19:30             VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase Dvojka.

Účinkující:

Moderátoři: Filip Tomsa a Barbora Černošková


Jiří SuchýJitka MolavcováJana KirschnerJelenPavel Šporcl

 

21:00 - 23:00    Program církevních hnutí a komunit
Bazilika - duchovní program - adorace

 

23:00             Mše svatá v bazilice

 

 

Úterý 5. července 2016

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje - NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2016

 

Mše svaté v bazilice: 6:30, 7:30 8:30 Celebrují novokněží České republiky

 

7:00 – 10:00    Program s Kristýnem služebníkem u baziliky

 

8:00 - 13:00    Charita slaví 25 let u baziliky

 

8:00 - 13:00    Prezentace Charity Prostějov u ZŠ

 

8:00 - 15:00    Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible

 

9:40               Růženec v bazilice

 

10:30             Slavnostní poutní mše svatá
nádvoří před bazilikou


Hlavní celebrant: Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,metropolita moravský
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří

 

15:00                Mše svatá byzantsko-slovanského ritu (bazilika)
Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha

Projekty na obnovu Velehradu