„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2012

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

Pouť k Panně Marii, matce jednoty křesťanů - pontifikální mše svatá v bazilice (Mons. Josef Hrdlička)22.1.2012
Den otevřených dveří27.1.2012
Ples SGV27.1.2012

Únor

Pololetní mše sv.1.2.2012
Setkání katechetů3.2.2012
Zvonečkový karneval5.2.2012
Kněžské exercicie5.2.2012
Farní ples11.2.2012
Zimní pouť12.2.2012
Postní duchovní obnova22.2.2012
Křížová cesta26.2.2012

Březen

Duchovní cvičení pro členy Matice svatohostýnské2.3.2012
Duchovní cvičení pro laiky, asistenty a akolyty2.3.2012
Křížová cesta4.3.2012
Křížová cesta11.3.2012
Archeologické objevy11.3.2012
Duchovní obnova13.3.2012
Rekolekce pro kostelníky13.3.2012
Rekolekce pro kostelníky16.3.2012
Duchovní obnova s biblickými tanci17.3.2012
Křížová cesta 18.3.2012
Víkend pro seniory23.3.2012
Křížová cesta25.3.2012
Duchovní cvičení pro pracovníky charit26.3.2012
Setkání mládeže děkanátu UH31.3.2012

Duben

Křížová cesta1.4.2012
Křížová cesta Velehradem2.4.2012
Pouť k II. výročí úmrtí kardinála T. Špidlíka SJ14.4.2012
Rekolekce pro katechety20.4.2012 - 22.4.2012
Na kole vinohrady21.4.2012
Setkání Velehradů světa27.4.2012 - 29.4.2012
Víkend gregoriánského chorálu 27.4.2012 - 29.4.2012
Koncert MARCIPÁNU28.4.2012

Květen

Studentský velehrad4.5.2012 - 8.5.2012
Nealkoholická diskotéka11.5.2012
Víkend pro vedoucí schol11.5.2012 - 13.5.2012
Exercicie s P. Marií21.5.2012 - 25.5.2012
Exercicie řeholnic30.5.2012 - 5.6.2012

Červen

Nealkoholická diskotéka1.6.2012
Duchovní cvičení v řeholním životě24.6.2012 - 26.6.2012
Mše sv. na ukončení školního roku29.6.2012
Duchovní cvičení formou večeřadla29.6.2012 - 1.7.2012
Brigáda před poutí30.6.2012

Červenec

Dny lidí dobré vůle4.7.2012
Výstava Milovat dobro a odporovat zlu 4.7.2012
Výstava ilustrací Kláry Folvarské-Roseové ke knize Slyšte slovo a zpívejte píseň4.7.2012
Hlavní pouť5.7.2012
Přednáška - Cyrilometodějská ikonografie 5.7.2012
Malá pouť8.7.2012
Kněžské exercicie8.7.2012 - 13.7.2012
Přednáška - České martyrologium 20. století8.7.2012
Exercicie pro všechny22.7.2012 - 26.7.2012
Exercicie pro lékaře a zdravotníky26.7.2012 - 29.7.2012
Duchovní cvičení pro katechety a animátory29.7.2012 - 2.8.2012
Škola médií a filmu29.7.2012 - 3.8.2012

Srpen

Exercicie pro chrámové zpěváky a varhaníky5.8.2012 - 8.8.2012
Titulární slavnost baziliky, Pouť Matice velehradské15.8.2012
Exercicie pro trvalé jáhny a manželky19.8.2012 - 24.8.2012
Duchovní cvičení pro všechny19.8.2012 - 23.8.2012
Jazyková škola19.8.2012 - 24.8.2012
XII. pěší pouť na Velehrad25.8.2012
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky26.8.2012 - 31.8.2012
Hudební festival Šroubek31.8.2012

Září

Slovácké hody s právem1.9.2012
Duchovní cvičení pro všechny5.9.2012 - 8.9.2012
Vernisáž výstavy7.9.2012
Arcidiecézní setkání ministrantů8.9.2012
Duchovní cvičení pro manžele16.9.2012 - 19.9.2012
Pěší pouť na Hostýn27.9.2012 - 29.9.2012
Výročí úmrtí A. C. Stojana29.9.2012

Říjen

Říjnová kající pouť na sv. Antonínek6.10.2012
Exercicie s P. Marií8.10.2012 - 12.10.2012
Víkend pro seniorky12.10.2012 - 14.10.2012
Setkání Společenství čistých srdcí12.10.2012 - 14.10.2012
Ignaciánské exercicie17.10.2012 - 21.10.2012
Kněžské exercicie21.10.2012 - 26.10.2012
Seminář o cyrilometodějské inspiraci pro učitele24.10.2012 - 25.10.2012

Listopad

Festival souborů církevních škol9.11.2012 - 11.11.2012
Kněžské exercicie11.11.2012 - 16.11.2012
Chvála tancem14.11.2012
Kultura a umění v životě církve16.11.2012
Kněžské exercicie18.11.2012 - 23.11.2012
CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ŘEDITELŮ CÍRKEVNÍCH ŠKOL21.11.2012 - 23.11.2012
Duchovní cvičení pro všechny29.11.2012 - 2.12.2012

Prosinec

Svatoštěpánský koncert26.12.2012
Koncert Ondráše28.12.2012
Duchovní cvičení formou večeřadla30.12.2012 - 1.1.2013
Projekty na obnovu Velehradu