„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2018

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

Vánoční koncert7.1.2018
beseda - Sibiřské jahody10.1.2018
Pouť za jednotu křesťanstů21.1.2018
Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti26.1.2018 - 28.1.2018
"Škola modlitby Božím slovem - Lectio Divina "v domě farizeje Šimona"26.1.2018 - 28.1.2018
Velehradský seminář duchovního filmu28.1.2018

Únor

Arcidiecézní setkání katechetů2.2.2018 - 4.2.2018
farní ples3.2.2018
Kněžské exercicie4.2.2018 - 9.2.2018
Přípravný kurz 10.2.2018
Zimní pouť a Valná hromada MV11.2.2018
Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské16.2.2018 - 18.2.2018
Velehradský seminář duchovního filmu18.2.2018
Postní duchovní obnova na téma „Společenství svatých“22.2.2018 - 25.2.2018
Příprava na Velikonoce24.2.2018

Březen

Výstava origami1.3.2018 - 30.4.2018
Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství 2.3.2018 - 4.3.2018
Autorské čtení4.3.2018
Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity6.3.2018 - 9.3.2018
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty 6.3.2018 - 11.3.2018
Postní duchovní obnova10.3.2018
Mysterium světla11.3.2018
Hmyzí kuchyně11.3.2018
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty 12.3.2018 - 14.3.2018
Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel 16.3.2018 - 18.3.2018
Beseda o Mons. Františku Vaňákovi21.3.2018
Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity 22.3.2018
Víkend pro seniory 23.3.2018 - 25.3.2018
Děkanátní setkání mládeže24.3.2018
Velehradský seminář duchovního filmu25.3.2018
Křížová cesta Velehradem27.3.2018
Cesty za hodnotami - beseda28.3.2018
VELIKONOČNÍ JARMARK28.3.2018

Duben

Formační setkání animátorů mládeže7.4.2018
Autorské čtení12.4.2018
Pouť k výročí úmrtí T. Špidlíka14.4.2018
Botanická vycházka za planými rostlinami15.4.2018
Studentský Velehrad19.4.2018 - 22.4.2018
Mezinárodní kongres Božích dobrovolníků Hnutí Focolare28.4.2018 - 1.5.2018
Velehradský seminář duchovního filmu29.4.2018

Květen

přednáška Posvátná těla na Velehradě6.5.2018
Duchovní obnova pro dospělé biřmovance 11.5.2018 - 13.5.2018
Pouť křesťanských médií12.5.2018
Pouť děkanátu Uherské Hradiště12.5.2018
CHŘIBY 201812.5.2018
Velehradský seminář duchovního filmu13.5.2018
Mezinárodní pobožnost se zvonem u kaple Pražského Jezulátka17.5.2018
DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě18.5.2018 - 20.5.2018
Varhanní koncert ke 160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech20.5.2018
beseda MARS24.5.2018
výtava fotografií Jiřího Rohela25.5.2018 - 29.6.2018
Noc kostelů25.5.2018
Pouť děkanátu Vsetín26.5.2018
Výroční koncert 27.5.2018
Dny slovanské kultury31.5.2018 - 4.6.2018

Červen

Víkend otevřených zahrad9.6.2018 - 10.6.2018
Duchovní obnova pro všechny (pořádá Česká republika pro Ježíše)11.6.2018 - 14.6.2018
Pouť děkanátů Kroměříž a Holešov16.6.2018
Varhanní koncert ke 130. výročí úmrtí sv. Jana Boska, patrona mládeže24.6.2018
Duchovní cvičení pro řeholní sestry24.6.2018 - 30.6.2018
Moravská Compostella30.6.2018 - 4.7.2018

Červenec

výstava obrazů P. Miča1.7.2018 - 1.1.1970
Vernisáž výstavy TGM ve Svaté zemi4.7.2018
Dny lidí dobré vůle4.7.2018 - 5.7.2018
Národní pouť5.7.2018
malá pouť8.7.2018
Přednáška František Sušil a lidová píseň8.7.2018
Manželská setkání13.7.2018 - 21.7.2018
Kurz krajinomalby13.7.2018
Pouť matek s dcerami17.7.2018 - 18.7.2018
Duchovní cvičení pro všechny22.7.2018 - 26.7.2018
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky26.7.2018 - 29.7.2018
Varhanní koncert ke 450. výročí úmrtí sv. Stanislava Kostky SJ, patrona noviců28.7.2018
Duchovní cvičení pro všechny29.7.2018 - 1.8.2018

Srpen

Kurz malování pro veřejnost3.8.2018 - 9.8.2018
Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky5.8.2018 - 10.8.2018
Pouť Matice velehradské15.8.2018
Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety15.8.2018 - 19.8.2018
Varhanní koncert k 980. výročí úmrtí sv. Štěpána Uherského, patrona Maďarska19.8.2018
Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky19.8.2018 - 22.8.2018
Hvězdicová pouť25.8.2018
Hudební festival Šroubek25.8.2018
Duchovní cvičení pro všechny 26.8.2018 - 30.8.2018
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky26.8.2018 - 31.8.2018

Září

Duchovní cvičení pro všechny2.9.2018 - 5.9.2018
Pouť děkanátu Uherský Brod8.9.2018
Dny evropského dědictví8.9.2018 - 16.9.2018
Konference křesťanských podnikatelů22.9.2018
Pouť děkanátu Valašské Klobouky22.9.2018
Prezentace dokufilmu o kardinálu Št. Trochtovi26.9.2018
Svatováclavská pěší pouť28.9.2018 - 30.9.2018
Pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou29.9.2018
Varhanní koncert ke 120. výročí úmrtí sv. Šarbela Makhlufa30.9.2018

Říjen

Víkend pro seniory5.10.2018 - 7.10.2018
seminář - rok 19186.10.2018
Beseda Velehrad vás volá10.10.2018
Velehradský seminář duchovního filmu14.10.2018
Kněžské exercicie14.10.2018 - 19.10.2018
Duchovní obnova pro animátory seniorů19.10.2018 - 21.10.2018
Kněžské exercicie21.10.2018 - 26.10.2018
Varhanní koncert k 50. výročí úmrtí sv. P. Pia z Pietrelciny21.10.2018
Pouť děkanátů Zlín a Vizovice27.10.2018

Listopad

CHORÁLNÍ OFICIUM ZA ZEMŘELÉ2.11.2018 - 4.11.2018
Kněžské exercicie11.11.2018 - 16.11.2018
Velehradský seminář duchovního filmu11.11.2018
Cisterciácká pečeť - XI. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín17.11.2018
Kněžské exercicie18.11.2018 - 23.11.2018
Literární pouť24.11.2018
Adventní duchovní cvičení 29.11.2018 - 2.12.2018

Prosinec

Adventní duchovní obnova8.12.2018
Adventní duchovní cvičení9.12.2018 - 13.12.2018
Svatoštěpánský koncert26.12.2018
Velehradské scholohraní30.12.2018
Projekty na obnovu Velehradu