„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2019

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

Vánoční koncert6.1.2019
Pouť k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů20.1.2019
Velehradský seminář duchovního filmu20.1.2019
Film GRYGAR a beseda s RNDr. Jiřím Grygarem24.1.2019

Únor

Arcidiecézní setkání katechetů1.2.2019 - 3.2.2019
Velehradský seminář duchovního filmu10.2.2019
Zimní pouť17.2.2019
Prezentace radiocyklu Velkomoravské literárne pamiatky27.2.2019

Březen

Cesty za hodnotami - beseda s Josefem Holcmanem a Otmarem Olivou13.3.2019
Divadlo Matice velehradské 16.3.2019
Gregoriánské melodie pro postní dobu22.3.2019 - 23.3.2019
Pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou23.3.2019
Velehradský seminář duchovního filmu24.3.2019
Duchovní obnova pro seniory25.3.2019 - 27.3.2019
Laudato si či nejsi - beseda o ekologii27.3.2019
postní duchovní obnova30.3.2019
Přehlídka schol31.3.2019

Duben

Pouť děkanátů Zlín a Vizovice6.4.2019
Křížová cesta Velehradem16.4.2019
Konference - 21. mezinárodní seminář pro KIP25.4.2019 - 28.4.2019
mše k výročí kardinála T. Špidlíka27.4.2019

Květen

Pouť děkanátu Valašské Klobouky11.5.2019
Cesta po varhanních skvostech11.5.2019
Absolventský Velehrad17.5.2019 - 19.5.2019
CHřiby 2019 cyklozávody18.5.2019
Dny slovanské kultury22.5.2019 - 26.5.2019
Přednáška Petra Melichara o Ukrajině22.5.2019
Noc kostelů24.5.2019
Prezentace biblí z Ukrajiny a Bulharska25.5.2019
Absolventský varhanní koncert 26.5.2019
Oživit misijní poslání31.5.2019 - 1.6.2019

Červen

Pouť děkanátu Vsetín1.6.2019
Pouť médií1.6.2019
Pouť děkanátu Uherský Brod15.6.2019
Varhanní koncert23.6.2019
Moravská Compostella30.6.2019 - 4.7.2019

Červenec

Dny lidí dobré vůle + Národní pouť4.7.2019 - 5.7.2019
Národní pouť5.7.2019
Koncert k poctě sv. Cyrila 6.7.2019
Přednáška při Malé pouti7.7.2019
Malá pouť7.7.2019
Manželská setkání13.7.2019 - 20.7.2019
Varhanní koncert27.7.2019

Srpen

Kurz krajinomalby11.8.2019 - 16.8.2019
Velehrad poezie11.8.2019
přednáška malířky Doris Windlin14.8.2019
Pouť Matice velehradské15.8.2019
Varhanní koncert18.8.2019
letní Česko - Slovenské putování na Velehrad21.8.2019 - 24.8.2019
Hvězdicová pouť24.8.2019
Hudební festival Šroubek24.8.2019

Září

Kurz psaní ikon 5.9.2019 - 14.9.2019
Konference křesťanských podnikatelů21.9.2019
Pouť děkanátu Uherské Hradiště21.9.2019
Varhanní koncert22.9.2019
Svatováclavská pěší pouť27.9.2019 - 29.9.2019

Říjen

Konference Křesťan a práce4.10.2019 - 5.10.2019
beseda o misiích (SADBA a Papežské misijní dílo)9.10.2019
víkend pro seniory11.10.2019 - 13.10.2019
setkání bohoslovců ČR a SR11.10.2019 - 13.10.2019
Filmšlap18.10.2019 - 19.10.2019
Varhanní koncert20.10.2019
Pouť děkanátu Valašské Meziříčí26.10.2019

Listopad

České nebe září - koncert ke cti svaté Anežky České1.11.2019
Velehradský seminář duchovního filmu3.11.2019
Festival duchovní hudby 8.11.2019 - 10.11.2019
Svatý Martin8.11.2019
Putování relikvie sv. Vincence de Paul13.11.2019 - 14.11.2019
Cisterciácká pečeť XII. ročník 16.11.2019
Koncert Bratříčci + Fojtův komorní sbor16.11.2019
přednáška Lit. dílo sv. Konstantina - Cyrila20.11.2019
Literární pouť - III. ročník23.11.2019
koncert k 80. výročí založení ZUŠ UH24.11.2019
Dny otevřených dveří SGV29.11.2019 - 30.11.2019

Prosinec

Velehradský seminář duchovního filmu1.12.2019
Mezinárodní konference CM stezky3.12.2019
Adventní pěší pouť5.12.2019 - 8.12.2019
Adventní duchovní obnova7.12.2019
Adventní koncert7.12.2019
Adventní koncert14.12.2019
Svatoštěpánský koncert26.12.2019
Projekty na obnovu Velehradu