„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2020

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

Tříkrálový koncert5.1.2020
Velehradský seminář duchovního filmu12.1.2020
Duchovní obnova pro ženy18.1.2020
Pouť k Panně Marii Matce Jednoty křesťanů19.1.2020
Bál SGV24.1.2020
Farní ples25.1.2020

Únor

Zimní pouť16.2.2020
Valná hromada Matice velehradské16.2.2020
přednáška Archeologické poznání Velehradu19.2.2020
arcidiecézní setkání katechetů21.2.2020 - 23.2.2020
Velehradský seminář duchovního filmu23.2.2020
beseda s P. Ladislavem Heryánem SDB28.2.2020
Duchovní obnova pro ženy29.2.2020
Přípravný kurz na přijímací zkoušky SGV29.2.2020

Březen

Cesty za hodnotami4.3.2020
Postní duchovní obnova s P. Ladislavem Árvaiem SJ7.3.2020
Velehradský seminář duchovního filmu22.3.2020
filmové exercicie25.3.2020 - 28.3.2020

Duben

Velikonoční jarmark5.4.2020
Křížová cesta Velehradem7.4.2020
Přednáška o Akci K15.4.2020
Pouť k poctě kardinála Špidlíka + odhalování pamětní desky likvidace klášterů18.4.2020
Kytarový recitál Štěpána Raka 18.4.2020
vzpomínková beseda o návštěvě Jana Pavla II.22.4.2020
Velehradský seminář duchovního filmu26.4.2020

Květen

Absolventský benefiční varhanní koncert 3.5.2020

Červen

Víkend otevřených zahrad6.6.2020 - 7.6.2020
Noc kostelů12.6.2020
Jarní pouť z Jablunkova na Velehrad 13.6.2020 - 21.6.2020
Mše sv. na ukončení školního roku26.6.2020
pěší pouť ze Svatého Kopečka na Velehrad30.6.2020 - 4.7.2020

Červenec

Fotografická výstava - Rozkvetlá zahrada1.7.2020
Zahájení výstavy perníků3.7.2020
Dny lidí dobré vůle a Národní pouť4.7.2020 - 5.7.2020
Tvořivá škola6.7.2020 - 9.7.2020
Ušatá pohádka nejenom pro děti12.7.2020
Pohádkové fotografie12.7.2020
vzpomínková beseda o návštěvě Jana Pavla II.12.7.2020
Malá pouť12.7.2020
Prezentace mozaiky Sv. Cyrila a Metoděje12.7.2020

Srpen

Letní kino1.8.2020 - 5.8.2020
Fotografický workshop2.8.2020
Convivium - letní škola duchovní hudby15.8.2020 - 23.8.2020
Pouť Matice velehradské15.8.2020
Divadlo Šípková Růženka15.8.2020
Hudební festival Šroubek19.8.2020
Hvězdicová pouť - závěr22.8.2020
premiéra filmu 22.8.2020
Varhanní koncert 30.8.2020

Září

Dny slovanské kultury3.9.2020
Dny evropského kulturního dědictví12.9.2020 - 20.9.2020
Duchovní cvičení pro všechny 16.9.2020 - 19.9.2020
Varhanní koncert 20.9.2020
Studentský Velehrad25.9.2020 - 28.9.2020
Svatováclavská pěší pouť - Velehrad - Svatý Hostýn26.9.2020 - 28.9.2020
Pouť k výročí úmrtí A. C. Stojana29.9.2020

Říjen

slavnost připomínky Akce K3.10.2020
koncert Musica animata3.10.2020
kytarový koncert Štěpána Raka 4.10.2020
seminář Bible - základ naší kultury10.10.2020
Kněžské exercicie 11.10.2020 - 16.10.2020
beseda o Arménii - zrušeno14.10.2020
Varhanní koncert - zrušeno18.10.2020
Kněžské exercicie 18.10.2020 - 23.10.2020
Manželská setkání - podzimní obnova23.10.2020 - 25.10.2020
Velehradský seminář duchovního filmu - zrušeno25.10.2020
Setkání seniorů 27.10.2020 - 29.10.2020
Projekty na obnovu Velehradu