„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Kalendář akcí 2024

kalendář na rok 2012
kalendář na rok 2013
kalendář na rok 2014
kalendář na rok 2015
kalendář na rok 2016
kalendář na rok 2017
kalendář na rok 2018
kalendář na rok 2019
kalendář na rok 2020
kalendář na rok 2021
kalendář na rok 2022
kalendář na rok 2023
kalendář na rok 2024

Leden

Tříkrálový koncert7.1.2024
Pouť k Panně Marii matce jednoty křesťanů21.1.2024
Farní ples27.1.2024

Únor

Zimní pouť 11.2.2024
Valná hromada Matice velehradské11.2.2024
Postní duchovní obnova24.2.2024

Březen

seminář Cisterciácká krajina1.3.2024 - 2.3.2024
beseda 100 let od otevření poutního a exercičního domu Stojanov3.3.2024
Křížová cesta Velehradem26.3.2024

Duben

výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ14.4.2024
Absolventský koncert17.4.2024

Květen

Lidová slavnost k poctě Mons. J. Šrámka5.5.2024
Den dobročinnosti - podpora Domova sv. V de Paul5.5.2024
Studentský Velehrad9.5.2024 - 12.5.2024
Děkanátní pouť 25.5.2024
konference KOMPAS25.5.2024
varhanní koncert26.5.2024

Červen

Noc kostelů7.6.2024
Víkend otevřených zahrad8.6.2024 - 9.6.2024
Divadlo pro děti9.6.2024
Děkanátní pouť15.6.2024
Varhanní koncert – Pavel Svoboda a Adam Suk16.6.2024
Varhanní koncert23.6.2024
pěší pouť Moravská Compostela30.6.2024 - 4.7.2024

Červenec

Dny lidí dobré vůle4.7.2024 - 5.7.2024
Národní pouť sv. Cyrila a Metoděje5.7.2024
Malá pouť7.7.2024
Přednáška - Marek O. Vácha7.7.2024

Srpen

Pouť Matice velehradské15.8.2024
Šroubek17.8.2024
Convivium18.8.2024 - 25.8.2024
XXIV. Hvězdicová pěší pouť19.8.2024 - 24.8.2024
Hody31.8.2024

Září

Děkanátní pouť 7.9.2024
Varhanní koncert15.9.2024
Křesťan a práce20.9.2024 - 21.9.2024
XV. SVATOVÁCLAVSKÁ PĚŠÍ POUŤ26.9.2024 - 28.9.2024
Pouť k A. C. Stojanovi29.9.2024

Říjen

Varhanní koncert20.10.2024

Listopad

cisterciácká pečeť16.11.2024

Prosinec

Svatoštěpánský koncert26.12.2024
Projekty na obnovu Velehradu