„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

XXIV. Hvězdicová pěší pouť

19.08.2024 - 24.08.2024

XXIV. pěší pouť na posvátný Velehrad 

19.8. - 24.8. 2024

1)  na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo, za církev a vlast, rodiny, mládež a děti a nemocné

2) na poděkování za překonání překážek s prosbou o další Boží ochranu A ZA MÍR

s dodatkem patrona poutníků  - Jak 4,15 Dá-li Pán …

Duchovní téma pouti: šestero základních pravd

 

Přípravné etapy:

Neděle 18.8. - 1. proud má  v 16 hodin sraz u Cyrilometodějské lípy mezi Sirákovem a Újezdem na hranicích diecézí, evropském rozvodí a historické hranici Čech a Moravy, a putuje do Nového Veselí, další přípravná etapa: Radešínská Svratka - Vítochov

 

 Pondělí 19.8. 2024 v 8.00 hodin z kostela sv. Václava v Novém Veselí  přes Kotlasy a Ostrov a v 15.15 je mše sv. v Netíně a se zastávkou u sv. Zdislavy v Lavičkách dojdeme do Vel. Meziříčí

 2. proud - v 15:00 z Vranova nad Dyjí do Znojma, 3. proud z Vítochova v  11:30 hodin, 4. proud -  z Nedvědice z kostela sv. Kunhuty v 9 hodin, 5. proud ze Sebranic u Litomyšle

 

Úterý 20.8. pokračujeme dál z Velkého Meziříčí v 6:30, ze Znojma v 6:30  a z Olešnice v 7:30, čtyři závěrečné etapy pěší pouti z Levého Hradce začínají v Brně na Hlavním nádraží (6. proud, ale ten nejdelší a nejstarší)

 

Další místa startů: Středa 23.8. Olomouc (7), čtvrtek 24.8. Skalica  (8), Ratíškovice v 15 hodin (9), pátek 25.8. všechny proudy pokračují dál, další proud vychází z Brankovic (10), sobota 26.8. Uh. Brod (11), Nedachlebice (12. proud)

 

V sobotu 24.8. se všechny ostatní proudy spojí a vycházejí v 7:30 z Buchlovic 

a v 7:15 z Boršic, v 8:45 z Tupes, přijeďte za námi.

 

Na Velehradě v bazilice v sobotu 24.8. v 10:00 obnova zasvěcení

a hned v 10:30 MŠE SV. 

 SLOUŽÍ O. MIROSLAV SUCHOMEL,

předseda Matice velehradské

a farář ve Starém Městě (tam,, kde byl původní Velehrad)

po mši sv. svátostné požehnání a rozloučení

 

Pak hned občerstvení a předávání křížů v nových ambitech,

potom MOŽNOST PROHLÍDEK: kaple ve Stojanově (nejen kvůli 100. výročí smrti arcibiskupa Stojana), podzemí baziliky, výstavy na Infocentru a ve Stojanově gymnáziu.

 

Odpoledne v Cyrilce přednáška o ...

 S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.

Projekty na obnovu Velehradu