„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Konference Křesťan a práce

04.10.2019 - 05.10.2019

Křesťan a práce, z. s. Česká republika

 

EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo

 

SEMINÁŘ

 

na téma

 

Příprava mladých do pracovního procesu rozvíjením jejich kompetencí jako prostředku vedoucího k omezení dlouhodobé nezaměstnanosti. Celoživotní vzdělávání a výchova k férovosti a poctivosti napříč generacemi.

 

Tento seminář je finančně podpořen Evropskou unií,

záštitu převzal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

 

Program:

 

Pátek  4. 10. 2019

 

14:30: registrace účastníků

 

15:00: káva

 

Moderace: Mgr. Petr Koutný, člen předsednictva KAP

 

15:30: zahájení a představení účastníků: Ing. Jiří Konečný, předseda KAP,

            Vzpomínka na †(Prokopa Janouška a P. Jana Hurníka)

            Zdravice: Mateusz Szymański (EZA, Solidarność), Armin Hürner (WBCA), Petr Hladík (KDU-ČSL)

 

16:00-16:50: Maga. Gabrielle Kienesberger (KAB-Ö): Důstonost práce jako zdroj, měřítko a cíl prosperity (Die Würde der Arbeit als Quelle, Maßstab und Ziel einer guten Wirtschaft).

 

17:00-18:00: Ing. Josef Chovanec (personální ředitel České zbrojovky, Uherský Brod) - Příprava mládeže do pracovního procesu z pohledu zaměstnavatele

 

18:15: večeře

 

19:30-20:30: Jakub Jinek (SO ČBK) Stanovisko sociální komise COMECE k budoucnosti práce

 

____________________________________________________________________

 

Sobota 5. 10. 2019

7:15   mše sv. v bazilice

8:00: snídaně jídelna Stojanov

 

Moderace: Mgr. Petr Koutný, člen předsednictva KAP

 

9:00-10:30: Dr. Roswitha Gottbehut (KAB-D): Model asistovaného vzdělávání: Myšlenky, šance, zkušenosti (Das Modell der Assistierten Ausbildung: Ideen, Chancen und Erfahrungen)

Otto Meier (EBCA) – v jednání

Tomáš Mrtvý: Německá realita přípravy mladých pracovníků do života a nezaměstnanost z pohledu českého imigranta

 

10:30-11:00: káva

 

11:00 12:00 Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. (CMTF UP Olomouc) Celoživotní vzdělávání v ČR se zaměřením na vzdělávání terciální

 

12:15: oběd

 

Moderace: RNDr. Filip Chvátal, člen předsednictva KAP

 

14:00-15:00 PhDr. Martin Kopecký (FF UK Praha, katedra andragogiky a personálního řízení) - Paradoxy hodnoty a étosu práce v dnešní Evropě - důsledky pro mládež

 

15:00-15:20: káva

 

Panel: Příprava do pracovního procesu z pohledu pedagoga

15:20-17:00:  Mgr. Petr Koutný (KAP) + Mgr. Lubomír Müller (KAP)+ Doc. Ing. Ľubica Černá CSc. (NKOS)
+ prof. Kazimierz Szalata (Solidarność).

Situace v Holandsku, Itálii a Španělsku: Dr. George Jahn + Dr. Paolo Ricotti (ACLI – v jednání) + Felix Bernat (JOC)

 

17:00: Mgr. Jiří Zajíc (SO ČBK, pedagog)Proč vlastně kompetence?

 

18:15: večeře

 

20:00: Kulturní program (Danielis)

 

______________________________________________________________

 

 

Neděle 6. 10. 2019

7.30 mše sv v kapli na Stojanově

8:00: snídaně

 

Moderace:  Ing. Jiří Konečný, předseda KAP

 

9:00-10:00: Prof. Lubomír Mlčoch (emeritní prof. UK Praha) Férovost a poctivost v profesní přípravě volají po reformě ekonomie jako vědy.

 

10:00-10:30: Mgr. Ondřej Pavelek PhD. (Mendlova univerzita Brno) Nezaměstnanost mládeže z hlediska práva

10:30 – 10:45 : káva

 

10:45-11:45: Prof. Ing. Milan Palát, (Ústav demografie a aplikované statistiky, Mendlova univerzita Brno): Zaměstnanost a nezaměstnanost v kontextu prognózy věkové struktury obyvatel ČR

 

11:45: shrnutí, závěry semináře (Ing. Jiří Konečný, předseda KAP, Mgr. Petr Koutný)

12:30: oběd

 

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

 

 

Organizační informace

místo konání semináře: Velehrad, Stojanovo gymnázium, Slovanský sál

Hromadné stravování: Poutní dům Stojanov, jídelna

Rozpis ubytování: při prezenci

Náklady: vložné členové KAP a odborových organizací 350,- Kč, členský roční příspěvek 200,- Kč

ostatní  hosté 3 980,- Kč za celý seminář.

Cestovní výlohy: hradí účastníci, pro zahraniční účastníky platí zvláštní režim

Simultánní tlumočení: v češtině, němčině, angličtině

Termín semináře Velehrad 2020: 2.-.4. 10. 2020 Vzdělání a celoživotní vzdělávání jako součást aktivní politiky vzdělanosti pro všechny generace (Bildung und Lebenslanges Lernern als Bestandteil einer aktiven Beschäftigungspolitik für alle Generationen).

Projekty na obnovu Velehradu