„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

II. pěší pouť ze Sv. Kopečku na Velehrad

30.06.2013 - 04.07.2013

 PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA NA VELEHRAD 2013
- s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .............

S pomocí Boží  putujeme pošesté  vstříc Pánu

Důležité upozornění:
Na pouť zvou Matice svatokopecká, svatohostýnská, velehradská a svatoantonínská, každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

 

Duchovní program:
denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba, dvě písně
Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:
- radostný růženec za naši vlast,
- růženec světla za křesťanství v Evropě a mír ve světě,
- růženec bolestný za své rodiny a farnosti
- růženec slavný za církev po celém světě (tento poslední možno latinsky).

 

POUTNÍ TRASA:

1. část:  Sv. Kopeček - Sv. Hostýn
Neděle 30.6.2013
Svatý Kopeček (v 7.00 předávání křížků novým poutníkům a odchod), Bukovany (7.30 přích.; 7.45 odch.),Velká Bystřice (8.25 přích.; 8.40 odch.), Svésedlice (9.25 přích.; 9.40 odch.), Vacanovice (10.30 přích.; 10.40 odch.), Tršice (11.25 přích.; 12.15 odch.), Lazníky (13.15 přích.; 13.30 odch.), Buk (14.05 přích.; 14.15 odch.), Prosenice (15.00 přích.; 15.10 odch.), Radslavice (16.00 přích.; 17.20 odch.), Pavlovice 17.10 příchod, mše sv. v 18 hodin, večeře a nocleh, obojí se platí na místě

Pondělí 1.7. 2013
Pavlovice (7.00 snídaně a svačina na cestu zdarma, v 7.45 předávání křížků novým poutníkům a odchod), Hradčany (8.05 přích.; 8.15 odch.), Nahošovice (8.50 přích.; 9.00 odch.), Dřevohostice (9.30 přích.; 10.00 odch.), Lipová (10.40 přích.; 10.50 odch.), Ochozy (11.25 přích., 11.50 odch.), Bílavsko (12.30 přích.; 12.45 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13.30 přích.; 13.45 odch.), Pod Valy (14.40 přích.; 14.50 odch.), Sv. Hostýn, vstup do baziliky, ubytování, mše svatá, večeře na Ovčárně

2. část:  Sv. Hostýn - Velehrad
úterý 2. července 2013 - 16,2 km
8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále, každý podepíše, že jde na vlastní odpovědnost
9:15 - mše svatá s ostatními poutníky - bazilika SVATÝ HOSTÝN
10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 (pod valy)
12:45 - odchod z RUSAVY - zastavení č. 20
14:45 - LUKOVEČEK - malé občerstvení u kaple Panny Marie Pomocné (1879)
16:30 - 17:15 - FRYŠTÁK - dům Ignáce Stuchlého, možnost zakoupit občerstevení, pak odchod směr ŠTÍPA
18:15 - ŠTÍPA - poutní chrám Narození Panny Marie (ubytování ve škole, večeře, večerní pobožnost a sbírka na poutní místo a na ubytování a jídlo)

Středa 3. července 2013 - 22,1 km
5:45 - snídaně na faře ve Štípě
6:45 - požehnání v kostele, odchod směr ZLÍN
8:45 - Zlín - u kostela sv. Filipa a Jakuba, seskupení a předávání křížků novým poutníkům
12:00 - MALENOVICE - Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně
13:00 - OLDŘICHOVICE - kostel sv. Zdislavy - pobožnost, sbírka a lehké  občerstvení
15:00 - korunka Božího milosrdenství a odchod
15:45 - NAPAJEDLA - hrob Aničky Zelíkové
16:15 - uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování
18:00 - mše svatá v chrámu sv. Bartoloměje a občerstvení zdarma

nocleh v tělocvičně školní a v sokolovně

Čtvrtek 4. července 2013 - 21,3 km
5:45 - snídaně zdarma na farní zahradě v Napajedlích
6.45 - odchod od chrámu sv. Bartoloměje
8:00 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - předávání křížků novým poutníkům
10:30 - HUŠTĚNOVICE - spojení s poutníky z Nového Jičína, kteří jdou už po třicáté druhé
11:30 - SUŠICE
12:00 - Anděl Páně v kostele v Jalubí a sbírka, pak ve spolkovém domě občerstvení od místní farnosti. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 14:00 odchod
15:00 - MODRÁ - přivítání starostou obce (zastavení č. 2)
15:10 - Růžencová cesta, zastavení č. 16 -  spojení s poutníky ze Sv. Antonínka, přivítání obou skupin starostou Velehradu, který uváže na kříž velehradskou stuhu, společný slavný růženec všech
15:30 - VELEHRAD - u baziliky (zastavení č. 1) a vstup do chrámu Páně
16:00 - mše svatá, při ní svátost smíření, po ní předávání poutních listin, možnost přespat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje za  80,- Kč, platí se  na místě

19:30 večer lidí dobré vůle

Důležité podrobnosti k putování:
Převoz větších zavazadel ze Svatého Kopečka postupně až  na Velehrad bude zajištěn. Ubytování ve školách, karimatky a spacáky vlastní. Každá z Matic věnuje poutníkům jedno jídlo, na ostatní se dává dobrovolný příspěvek při sbírce na místě. Při zápise se platí  60,- Kč jako příspěvek na doprovodná vozidla a na společné ubytování v Napajedlích. Každý si předem zaplatí ubytování na Sv. Hostýně dle svého výběru, ubytování na Velehradě si zájemci zaplatí na místě.

Přihlášky: 
 "Matice svatokopecka" < m.svatokopecka@tiscali.cz>, "Zora Krejčí" < ZoraKrejci@seznam.cz>,
pouze na 2. část    "matice svatohostýnská" < matice@hostyn.cz>, "Dagmar Fojtů
obě části:    penaz.vm@seznam.cz 736529221

 

Projekty na obnovu Velehradu