„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

pouť Romea Strata

16.05.2021

Zahájení etapové pouti Romea Strata (etapa Velehrad - Křtiny - Mikulov)

PROŠLÁPNOUT poutní cestu Romea strata,

která kdysi vedla od Baltského moře přes Čenstochovou, Velehrad, Mariazell a Benátky až do Říma, můžeme letos poprvé od 16/5

Obsah:
1) Asociace 2) První pouť 3) Podrobný program moravského úseku 1. pouti

 

1) Evropská Asociace Romea Strata

Evropská asociace Romea Strata (AERS) vznikla s cílem znovuobjevit a představit starobylou poutní stezku Romea Strata, odkaz víry a kultury, vedoucí od Baltského moře do Říma a udržovat ji pro dnešní poutníky a turisty.

AERS byla založena v roce 2018 třiceti zakladatelskými členy ze zemí ležících na trase stezky: z Polska, České republiky, Rakouska a Itálie. AERS napomáhá poznání nesmírného dědictví z pohledu historie, archeologie, umění a gastronomie spjatého s touto starobylou stezkou a navrhne ji mezi Kulturní stezky Rady Evropy podobně jako již uznanou Cestu do Santiaga a Franckou cestu.

 

2) Propagační poutnická cesta neboli PROŠLÁPNOUT poutní cestu

Jedná se o pouť zorganizovanou s cílem představit stezku Romea Strata. V letošním roce 2021 je v plánu ujít 1100 km 47 dní, a to od 13. května do 28. června.

Tato první organizovaná cesta započne v České republice na Velehradě a povede do italského města Aquileia přes Rakousko. Italský úsek cesty, který vede z města Aquileia až do Říma, je naplánován na další pouť, která proběhne v příštím roce. V roce 2023 je pak v plánu absolvování nejsevernějšího úseku trasy, a to od Baltského moře na Velehrad. Pout' se bude konat formou štafety, která je symbolem stezky Romea Strata, kterou si delegace tří zemí bude předávat na hranicích. Účastníci se mohou rozhodnout, na které etapě se přidají k pouti a kam až dojdou. Na některých zastávkách se budou konat večerní programy věnované pouti.

 

3) Za dodržení všech platných protiepidemiologických předpisů:

PRVNÍ ETAPA
neděle 16. května 2021 Velehrad - Klimentek (16,5 km)
8:30 mše svatá na Velehradě, požehnání poutníkům
10:00 vykročení poutníků směr Klimentek
17:00 společná pobožnost na Klimentku
18:30 odjezd do Křtin, prohlídka baziliky, společný kompletář, ubytování v Bílovicích

DRUHÁ ETAPA
pondělí 17. května 2021 Křtiny - Brno (18,9 km)
7:00 ranní modlitba a snídaně v Bílovicích, přesun do Křtin
8:00 odchod poutníků, prohlídka nejstaršího slovanského písma v Bílovicích nad Svitavou, oběd, prohlídka věže a kostnice kostela sv. Jakuba v Brně
17:00 mše svatá v brněnském kostele sv. Jakuba
18:00 beseda s brněnským děkanem, přesun do Bílovic, ubytování

TŘETÍ ETAPA
úterý 18. května 2021 Brno - Rajhrad - Židlochovice (21 km)
7:00 snídaně, ranní modlitba v Bílovicích, přesun do Brna
8:00 odchod poutníků od sv. Jakuba, prohlídka opatského chrámu v Rajhradě, oběd, odpočinek
17:00 mše svatá v Židlochovicích, ubytování na faře, večeře

ČTVRTÁ ETAPA
středa 19. května 2021 Židlochovice - Popice (16,6 km)
7:00 snídaně, ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
16:00 mše svatá v Popicích, společenský večer, ubytování v Popicích

PÁTÁ ETAPA
čtvrtek 20. května 2021 Popice - Mikulov (19,4 km)
7:00 snídaně, ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
17:00 mše svatá v Mikulově, ubytování na faře, večeře

ŠESTÁ ETAPA
pátek 21. května 2021 Mikulov - Sv. Kopeček - Poysdorf (4,1 km na hranice)
7:00 snídaně, ranní modlitba
8:00 odchod poutníků na Svatý Kopeček
17:00 mše svatá v Poysdorfu, autobusový transfer do Mikulova s přípojem na autobus do Brna

Poutní trasa je plánovaná se spacákem, karimatkou a doprovodným vozidlem. Ubytování bude většinou na farách po předchozím přihlášení na romeastrata@centrum.cz. Jídlo si zajišťuje každý sám. Ke každé z etap je možné se bez přihlášení kdekoliv připojit.

Informace od pořadatelů na http://www.cirkevnituristika.cz/.

 

Projekty na obnovu Velehradu