„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Musica cordis

Hudbou k srdci 
Mládí - naděje pro budoucnost

Zveme na koncert ve velehradské bazilice 29. června od 16:00 hod.

Vystoupí:
RB Boys & Radek Blahuš
Soubor Piarissimo s dirigentem Martinem Holúbkem
Pěvecký sbor SGV se sbormistrem Filipem Mackem

Koncert se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a radní pro kulturu a školství

Doporučené vstupné 150,- Kč

 

 

 

Galerie velehradské cisterciácké krajiny

Představujeme Vám nově připravovanou knihu Galerie velehradské cisterciácké krajiny z pera autorské dvojice Petr Hudec - Aleš Létal.

Voucher si můžete koupit v Informačním centru Velehrad nebo prostřednictvím formuláře: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSckHbkvAhb2lF.../viewform

Věříme, že Vás kniha nadchne, protože byla psána s obrovským nadšením, nesmírným množstvím informací sbíraných po řadu let a hlavně obou autorů. Děkujeme za Vaši podporu ve formě objednávek.

Představení knihy:  12.8.2022, 16:20 hod. v Zimním sále v průčelí Stojanova nádvoří, Velehrad.Distribuce knihy oproti Voucheru v informačních centrech Velehrad, Buchlovice a Uherské Hradiště od 13.8.2022   

Publikace Galerie velehradské cisterciácké krajiny přináší nový pohled na odkaz cisterciáckých mnichů, kteří působili v regionu jihovýchodní Moravy v letech 1205-1784. Věnuje se totiž nejen klášternímu areálu, nýbrž především krajině, kterou mniši dokázali během svého takřka šestisetletého působení zušlechtit. Prvky, které cisterciáckou krajinu utvářejí, jsou představovány v logických celcích a jsou zasazeny do historických, hospodářských a kulturních kontextů. Poutavost knihy je založena na fotografiích Tomáše Vrtala a ilustracích Borise Jirků. Galerie velehradské cisterciácké krajiny tedy přináší zážitek z krásy, která je prohloubena poznáním. Inspiruje k putování, návštěvě míst poznamenaných činností mnichů i péči o krajinu, kterou jsme po nich zdědili.

varhanní koncert

Zveme vás na druhý letošní varhanní koncert k 480. výročí narození sv. Jana od Kříže, patrona mystiků.

Koncert se bude konat v neděli 19. června 2022 od 16:30 hodin.

Na varhany zahraje Pavel Černý

Program: J. S. Bach, F. mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt

  

vstupné je dobrovolné

 

 

 

 

Víkend otevřených zahrad

Zveme k návštěvě klášterní zahrady na Velehradě, která bude otevřena k individuální návštěvě 11. - 12.6.2022 vždy v čase 9:00 - 17:00.

Vstup do zahrady je bránou u morového sloupu z ulice U Lípy.

Vstup do zahrad je zdarma.

 

Velehradská klášterní zahrada připomíná veřejnosti její barokní minulost. V zahradě se také nachází lípa, kterou v roce 1990 při své návštěvě Velehradu zasadil sv. Jan Pavel II. Velehradská zahrada připomíná veřejnosti klášterní minulost dnes významného poutního místa.

 

 

Projekty na obnovu Velehradu