„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí - září, říjen

 Zveme vás na akce velehradského poutního areálu.

Podzemí baziliky - lapidárium a expozice Martyrion - svědkové víry 20. století

říjen    pondělí - pátek:   10:00 nebo 14:00
              sobota - neděle:   9.00 - 12.00  •   13.00 - 17.00 

Miroslavovo evangelium - expozice Bible pro malé i velké ve VDCM
2.6. - 23.9.2018

zobrazit více informací

Varhanní koncert k 50. výročí úmrtí sv. P. Pia z Pietrelciny

Římskokatolická farnost Velehrad zve 21. října 2018 od 16:30 varhanní koncert k 50. výročí úmrtí sv. P. Pia z Pietrelciny.

Na varhany hraje: Martin Kordas

Vstupné dobrovolné

 

 

zobrazit více informací

Pouť děkanátů Zlín a Vizovice

Zveme na pouť děkanátů Zlín a Vizovice za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 27. října na Velehradě.

15:00 růženec v bazilice - farnost Otrokovice
16:00 adorace v bazilice - farnost Zlín
17:00 mše svatá v bazilic - farnosti Všemina a Štípa

Od 15:00 do 16:30 je připraven program pro děti v Sále kardinála T. Špidlíka SJ.

 

 

 

 

 

zobrazit více informací

Chorální oficium za zemřené

Chorální oficium za zemřelé ve dnech 2. - 4. 11. 2018

Na Velehradě se pěstuje kultura zpěvů gregoriánského chorálu, která se snaží navazovat na mnohasetletou tradici cisterciáckého kláštera.

Letos setkání milovníků gregoriánského chorálu bude mít formu zpěvu chorálního oficia za zemřelé. Jednotlivé části oficia budou zpívány od pátečního do sobotního večera. Ranní chvály, modlitba během dne a nešpory budou provedeny z nádherných chórových lavic velehradské baziliky. Kompletář a anticipované matutinum zazní v prostorách kostelíku Cyrilka.

Jádro chóru budou tvořit členové sboru "Conventus choralis" vedeného Mgr. Filipem Srovnalem, který vystudoval chorální zpěv v Paříži.

zobrazit více informací
Projekty na obnovu Velehradu