„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí - listopad, prosinec

Zveme vás na akce velehradského poutního areálu a expozice ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje

- VELEHRAD NA KŘIŽOVATKÁCH EVROPSKÝCH DĚJIN
- BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ

 

 

 

zobrazit více informací

Adventní pěší pouť

V rámci cyklu čtyř putování na Velehrad po cyrilometodějských cestách vás srdečně zvu ke ztišení a zpomalení. Ve spolupráci s Evropskou kulturní stezkou Cyrila a Metoděje jsme připravili putování z Baziliky Sedmibolesnej Panny Marie v Šaštíně na Velehrad.


Celkem nás čeká 110 km putování, které jsou rozloženy do 4 dnů s tím, že v Šaštíně se budeme scházet již ve středu 4. 12. a pro zájemce je možnost zajistit ubytování i na Velehradu, z neděle na pondělí do 9. 12. Ovšem v neděli dorazíme tak, aby se dalo stihnout spojení na Brno, či na Prahu ze Starého Města. Čas adventu v kombinaci s blížící se zimou nabízí ojedinělé podmínky pro usebrání v pravidelném rytmu chůze a putování. Celá trasa je ke shlédnutí zde: https://mapy.cz/s/mecajujuha.

Přihlášku prosím nenechávejte na poslední chvíli, neb počet míst s postelemi je omezen. Hlaste se nejpozději do pondělí 25. listopadu 2019, 12:00, vyplněním přiloženého formuláře zde.

 

zobrazit více informací

Adventní duchovní obnova

V sobotu 7. prosince 2019 od 9.00 hod na Velehradě proběhne v Sále kardinála T. Špidlíka ve Velehradském domě sv. CM jednodenní duchovní obnova na téma: "Připravte cesty Pánu, vyrovnejte mu stezky. (Lk 3,4)"

Doprovází P. Ladislav Árvai SJ, kněz, člen komunity jezuitů na Velehradě

Program:
09.00 – 10.15  1. přednáška: "Buďme připraveni, neboť syn člověk přijde"
10.45 – 11.30 
2. přednáška:  Hle, panna počne a porodí syna...
12.00
13:00  přestávka na oběd
13.00 – 14.30 
příležitost ke svátosti smíření
14.30 
mše svatá v bazilice za naše rodiny

Přihlášky na info@velehradinfo.cz nebo na tel.: 571 110 538 nejpozději do 3. prosince 2019
Organizační poplatek je 200,- Kč včetně oběda.

zobrazit více informací

Adventní koncert

Zveme na adventní koncert polského pěveckého souboru HUTNIK  z Třince a smíšeného pěveckého sboru SVATOPLUK z Uh. Hradiště, který se bude konat v sobotu 7.12.2019 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Soubor Hutnik doprovdí večerní mši svatou v 18:00. Od 18:45 proběhne krátký koncert obou těles.


zobrazit více informací
Projekty na obnovu Velehradu