„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí - leden, únor

Zveme vás na akce velehradského poutního areálu.

Navštívit můžete stálé expozice ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje VELEHRAD NA KŘIŽOVATKÁCH EVROPSKÝCH DĚJIN a BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ.

 

 

 

zobrazit více informací

Prezentace radiocyklu Parnas

Prezentace radiocyklu Parnas: Veľkomoravské literárne pamiatky proběhne ve středu 27.2. od 17:30 za účasti redaktorky Slovenského rozhlasu Tatiany Kusé.

Na akci také představíme novou publikaci o velehradské bazilice.

 

 

 

 

 

 

Zimní pouť

Zimní pouť k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do baziliky k účasti na mši sv. v 10:00 hodin. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner.
Tentýž den se od 13:00 koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu valná hromada Matice Velehradské.

Program:
10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem
11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad (vstup do Stojanova gymnázia se nachází napravo od průčelí velehradské baziliky)
11:30 - 12:55 Prezentace členů MV před Zimním sálem Stojanova gymnázia
13:00 Zahájení Valné volební hromady v Zimním sále (Sala terrena)
- přivítání (Mons. Jan Peňáz)
- slovo otce arcibiskupa Jana Graubnera
- zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2019 (Mgr. Petr Hudec)
- zpráva o hospodaření Matice velehradské
- seznámení účastníků VH s průběhem volby Výboru a Kontrolní komise Matice, představení kandidátů, doplnění kandidátky - vlastní volba
- přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování volebních lístků a přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min.)
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- oznámení výsledků voleb
- usnesení Valné hromady
- písen Bože cos ráčil
16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)

zobrazit více informací

Farní ples

Všechny zveme na ples velehradské farnosti. Koná se v sobotu 16.2.2019 od 19:30 v prostorách Stojanova gymnázia. Dary do tomboly můžete nosit na faru na Velehradě. Vstupenky je možné zakoupit na infocentru.

Hrají:
skupina Velblue
CM Hlaholica

Vystoupí:
mládež ze Starého Města
OLDNĚMČAN

 

 

 

 

 

Projekty na obnovu Velehradu