„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí - červenec, srpen

Zveme vás na akce velehradského poutního areálu.

zobrazit více informací

Pouť se sv. Markétou

Pouť matek s dcerami s ostatky sv. Markéty Antiochjjské
17. 7. 2018

Staré Město u Uherského Hradiště – Velehrad
Téma pouti: Čistota srdce a lidská láska

Maminky, byly jsme pozvány k pouti, pod záštitou olomouckého a bratislavského arcibiskupa. Je to pouť, kde budou přenášeny ostatky sv. Markéty Antiochijské z Olomouce přes Velehrad až do Marcheggu, a Modlitby matek v Čechách a na Slovensku se budou „starat“ o sv. Markétu jeden den, a to v úterý 17. 7., když tyto ostatky přeneseme ze Starého Města na Velehrad.

PROGRAM POUTI
Staré Město u Uherského Hradiště – Velehrad 17. 7. 2018

9:30-9:45 Staré Město, kostel Svatého Ducha - tichá modlitba
9:45 přivítání, úvod do života sv. Markéty a požehnání poutníkům na cestu
10:15 pěší pouť s nesením ostatků sv. Markéty na Velehrad (8 km), po cestě modlitba a zpěv
12:45 mše sv. na Velehradě s uctěním ostatků sv. Markéty
14:00 oběd (z vlastních zdrojů)
14:45 přednáška o lidské lásce pro velké, malé i menší
15:45 společná adorace matek a dcer v kostele
16:30 konec

Maminky, můžete si nechat své automobily ve Starém Městě. Hned po skončení programu zajistíme váš převoz z Velehradu na výchozí místo ve Starém Městě.

!!!!! P.S. Maminky, které uvažujete o účasti, prosíme, napište na adresu: mmsetkani@gmail.com
Je to z důvodů technického zajištění a zázemí celé pouti. Děkujeme.

zobrazit více informací

Kurz krajinomalby

Kurz krajinomalby pod vedením Kateřiny Rutherford a Doris Windlin, lektorek Školy vidění.

Cena týdenního kurzu pro dospělé 2500,- Kč, malování jen některé dny 450,- Kč/den. Cena týdenního kurzu pro děti, studenty a členy spolku PŠV 1750,- Kč. Malování jen některé dny 350,- Kč/den.

Cena zahrnuje konzultace, malířské korektury a přednášky. Možnost půjčení malířského materiálu. V ceně není zahrnuto ubytování a strava.

Info a přihlášky: katerina.rutherford@gmail.com
www.skolavideni.cz

zobrazit více informací

Katolická církev a republika

Výstava s názvem Katolická církev a republika - 100 let chce připomenout zásadní momenty vztahu církve a státu za uplynulé století.Cílem expozice je připomenout roli církve v životě moderního státu, ale také vliv státních institucí a jejich reprezentantů na rozvoj a stav církve. Symbolem tohoto pokusu je kříž,, jenž je připomínkou strasti a bolesti, ale také vykoupení, naděje a vítězství. Tedy všeho toho, o co se role církve a státu opírá.

Výstava je umístěna ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje do konce srpna 2018.

zobrazit více informací
Projekty na obnovu Velehradu