„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí - listopad, prosinec

Zveme vás na akce velehradského poutního areálu.

Navštívit můžete stálé expozice ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje VELEHRAD NA KŘIŽOVATKÁCH EVROPSKÝCH DĚJIN     a BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ

zobrazit více informací

Cisterciácká pečeť - XI. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín

Matice velehradská Vás srdečně zve na XI. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín Cisterciáckou pečeť 2018.
Akce se bude konat 17. 11. od 16 hodin ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad.
Vstupné 350 Kč, zahrnuje degustační sklenici a katalog.
K poslechu a příjemné atmosféře bude hrát cimbálová muzika Cifra.

Ochutnat můžete více než 70 vzorků mešních a košer vín místní produkce, ale i vína z Rakouka, Německa, Slovenstka, Itálie, Španělska, Portugalska a Izraele.

 

 

 

 

zobrazit více informací

Literární pouť

Na poutním místě Velehradě se poslední listopadovou sobotu podruhé uskuteční literární pouť. Hlavním tématem programu bude odkaz života a díla básníka, dramatika a překladatele Václava Renče. Součástí pouti bude mše svatá, po níž bude následovat seminární program.

Na programu druhé velehradské literární pouti bude komentovaná prohlídka výstavních expozic ve Velehradském domě svatého Cyrila a Metoděje (od 13:00), komorní mše svatá v kapli Stojanova gymnázia (od 15:00) a seminární program v barokním Zimním sálu (od 16:00). Hlavním tématem literární pouti bude odkaz života a díla básníka, dramatika a překladatele Václava Renče (1911-1973), oběti politických represí 50. let. Besední účast na akci přislíbil literátův syn Ivan Renč. Prezentovány budou publikace a artefakty z fondů Moravské zemské knihovny. Dílo Václava Renče přiblíží někdejší rozhlasový redaktor Michal Ježek a recitací herec Miroslav Částek.

zobrazit více informací

Velehradský seminář duchovního filmu

Den sedmý, osmá noc
(r. Evald Schorm, Československo 1969, 100 min.)

11.11. 2018 od 16:30
VDCM Sál kardinála T. Špidlíka SJ

lektor: Petr Slinták

Nadčasová studie o povaze malých českých lidi je tragickou fraškou, nabitou symboly, opírající se o biblické podobenství, absurdní drama a kafkovské vidění světa. Filmová metafora o tom, co dokáže panika strachu a úzkosti, jak se zmocní lidí ve vesnici, kde se všichni znají. Příběh se odehrává v průběhu 24 hodin. Pod vlivem nevyjasněných příznaků nebezpečí a ohrožení reagují obyvatelé na události nepřiměřeně, projevuje se malověrnost, egoismus a pud stádnosti. V pestré mozaice epizod, směřujících čím dál tím více a krutěji od komičnosti k tragédii, se představuje množství postav, zastupujících různorodé spektrum národa.

Projekty na obnovu Velehradu