„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí červenec - srpen

Zveme vás (nejen) na červencové a srpnové akce velehradského poutního areálu.

zobrazit více informací

XVI. pěší pouť na Velehrad

XVI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD
k bráně Božího milosrdenství

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději,
s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo
a letos zvláště za duchovní ovoce Svatého roku Božího milosrdenství a za církev, vlast a rodiny

 Téma: Milosrdenství a milosrdné skutky

 V sobotu 27. 8. 2016 na Velehradě
10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou modlitbu růžence
11:30 mše sv. - slouží o. biskup Pavel Posád
15:00 přednáška, požehnání a rozloučení
19:00 festival Šroubek, který pořádá Matice velehradská

Srdečně zveme, zvláště na poslední den.
S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.

Přihlášky: Mons Jan Peňáz, www.poutnik-jan.cz P. M. Dunda, www.fatym.com jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz

zobrazit více informací

hudební minifestival Šroubek

V sobotu 27.8. 2016 od 19:00 hodin se uskuteční
již 10. ročník hudebního minifestivalu ŠROUBEK.
Letos přijala pozvání na Velehrad skupina Hukl s Petrem Hudcem, Ponk Trio a hudebník Vladimír Václavek. Minifestival proběhne na prostranství vedle baziliky v prostoru ambitů.

Skupina HUKL s hudebníkem Petrem Hudcem zhudebnila básně Bohuslava Reynka ve svém albu Reynkarnace.

Skupina PONK TRIO získala v roce 2015 cenu Anděl 2015 v kategorii World music. V říjnu tohoto roku budou jako jediní z celé střední Evropy a jako třetí kapela v historii ČR vystupovat na showcase festivalu World music EXPO (letos pořádaném v Santiago de Compostela.

Tvorba hudebníka VLADIMÍRA VÁCLAVKA je ovlivněna alternativním rockem a world music. Tento vynikající instrumentalista, skladatel, textař, aranžér, zpěvák a spolupracovník Ivy Bittové, patří k velkým osobnostem naší hudební scény.

zobrazit více informací

Varhanní koncert k 230. výročí narození sv. Jana Marie Vianeye

Římskokatolická farnost Velehrad zve 28. srpna 2016 od 16:30 varhanní koncert k 230. výročí narození sv. Jana Marie Vianeye, patrona kněží

Na varhany hraje: Marie Pochopová

Vstupné dobrovolné

 


zobrazit více informací
Projekty na obnovu Velehradu