„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

100 let úmrtí A C Stojana

V roce 2023 uplyne 100 let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana, významného arcibiskupa a vizionáře.

pátek 29.9.

9:30     pouť kněží, hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner
11:00   přednáška historiků Jaroslava Šebka a Jitky Jonové, kteří přiblíží Stojanův život a dílo

odpoledne a večer na Stojanově
16:00 hry s Cvrčky
17:20 zpívání
18:00 mše sv. v bazilice
19:15 společná večeře
20:00 večerní překvapení
21:00 čtení s Broučky
8:00 společná snídaně

přihláška na přespávačku na Stojanově zde

………………………………………………………………………………………………………………......

sobota 30.9.

den otevřených dveří poutního domu Stojanov 13:30 – 16:30       
14:00 benefiční dražba dortů na Stojanově
dílničky pro děti
občerstvení v jídelně Stojanova
skákací hrad u Turistického centra

pouť děkanátů Kyjov a Veselí n. Moravou za obnovu rodin a kněžská povolá
15.00 adorace
16.00 příležitost k debatě s administrátorem arcidiecéze biskupem Josefem Nuzíkem
17.00 mše sv. v bazilice

………………………………………………………………………………………………………………......

neděle 1.10.

10:00   slavnostní mše svatá s olomouckým biskupem Josefem Nuzíkem

19:00   slavnostní koncert s Filharmonií Bohuslava Martinů

………………………………………………………………………………………………………………......

Po dobu třídenních oslav bude možné zhlédnout expozici věnovanou osobnosti arcibiskupa Stojana.

vstup za bazilikou 9:00 - 12:00   13:00 - 17:00

 

Koncert k 100. výročí úmrtí A. C. Stojana

1. října 2023 v 19:00 hodin, bazilika na Velehradě

SLAVNOSTNÍ KONCERT
k připomínce 100. výročí úmrtí arcibiskupa A. C. Stojana

program:
•  Intráda k poctě českým světcům, F. Macek
•  Můj kříži (na slova A.C. Stojana), F. Macek
•  Symfonie č. 4 "Romantická", A. Bruckner

Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad
Filharmonie Bohuslava Martinů
František Macek, dirigent

Předprodej vstupenek:
IC Velehrad 774 183 949, MIC Uherské Hradiště 572 525 525, OÚ Velehrad 572 571 115.


Vstupné:
předprodej 290,- Kč, na místě 350,- Kč, děti do 10 let zdarma.
Vstupné lze zakoupit přes bankovní účet č. 173261241/0300
 

pěší pouť Velehrad - Hostýn

 Pěší pouť SGV se koná u příležitosti 100. výročí úmrtí arcibiskupa A. C. Stojana, jehož jméno nese naše škola ve svém názvu. Pouť je určena studentům, zaměstnancům, rodičům, ale může se připojit i veřejnost. 

Přihlašujte se prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete zde nebo na infocentru Velehrad info@velehradinfo.cz, 571 110 538, 774 183 949.

 

Více informací k putování:

Pout-SGV-na-HostynStáhnout

 

 

Varhanní koncert

Zveme vás na varhanní koncert k 650. výročí úmrtí sv. Brigity Švédské, patronky Evropy a poutníků.

Koncert se bude konat v neděli 24. září 2023 od 16:30 hodin.

na varhany zahraje Stefano Molardi, Švýcarsko
 

Program: J. S. Bach, M. Reger, F. Liszt

  

vstupné je dobrovolné

 

 

Projekty na obnovu Velehradu