„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

koncert sborů

V neděli 26. března zveme na mši svatou v 15 hodin, při které vystoupí ve velehradské bazilice

pěvecké sbory Nava a Geta z Chorvatska a Svatopluk z Uherského Hradiště

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s Ondřejem Rudeckým

Beseda s panem Ondřejem Rudeckým

se uskuteční 21. března 2023 v 16:30 v Zimním sále Stojanova gymnázia.     

Pan Rudecký, absolvent velehradského gymnázia v letech 1945 - 1950, zavzpomíná na své studium a čas prožitý ve Velehradě.

 

Jste srdečně zváni!

Pořádá Matice velehradská, farnost Velehrad a obec Velehrad.                                                           

Vstup volný.

zimní pouť

Zveme Vás na Zimní pouť v neděli 12. 2. 2023. Pontifikální mši svatou k 1154. výročí úmrtí sv. Cyrila bude slavit v 10:00 ve velehradské bazilice otec biskup Antonín Basler.

Týž den se bude konat Valná hromada Matice velehradské od 13:00 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě.

Program Valné hromady Matice velehradské
11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty v jídelně SGV
11:30 - 12:55 Prezentace členů MV před vstupem do Slovanského sálu
13:00            Zahájení Valné hromady ve Slovanském sále
                  - přivítání předsedou Matice P. Miroslavem Suchomelem
                  - slovo otce biskupa
                  - zpráva o činnosti a návrh činnosti Matice v roce 2023
                  - zpráva o hospodaření Matice
                  - přestávka, přihlášky do diskuse, občerstvení (15 min)
                  - příspěvky přihlášených do diskuse
                  - představení nové brožury o velehradských zvonech
                  - usnesení Valné hromady
                  - píseň Bože cos ráčil
16:00            Závěrečné požehnání (předpoklad)

 

prezentace knihy

Matice velehradská spolu se Slováckým muzeem  zvou na prezentaci knihy Petra Hudce a Aleše Létala Galerie velehradské cisterciácké krajiny. Publikace přináší nový pohled na odkaz cisterciáckých mnichů, kteří působili v regionu jihovýchodní Moravy v letech 1205-1784. Věnuje se totiž nejen klášternímu areálu, nýbrž především krajině, kterou mniši dokázali během svého takřka šestisetletého působení zušlechtit.

Prezentace knihy je záměrně situována do prostor Památníku Velké Moravy - Cyrilometodějského centra, protože zřejmě právě kostel sv. Jana Křtitele na Valách z 9. století se společně s dalšími objekty zjištěnými v lokalitě Na Dvorku stal klášterním provizoriem, než si mniši zbudovali definitivní klášter na Velehradě. Setkání nad knihou je tedy příležitostí nejen k jejímu představení, nýbrž také hovoru o historii Starého Města - Veligradu, který byl po více než tři století výrobním a obchodním centrem velehradského kláštera.

Součástí prezentace je degustace vín z cisterciáckých vinic.

 

12.1.2023 v 17:00 hodin Památník Velké Moravy ve Starém Městě

16.1.2023 v 17:00 hodin Knihovně Velehrad

Vstup volný.

 

Projekty na obnovu Velehradu