„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí - září, říjen

 Zveme vás na akce velehradského poutního areálu.

Podzemí baziliky - lapidárium a expozice Martyrion - svědkové víry 20. století

září     pondělí - neděle:   9.00 - 12.00  •   13.00 - 17.00
říjen    pondělí - pátek:   10:00 nebo 14:00
              sobota - neděle:   9.00 - 12.00  •   13.00 - 17.00 

 

Kostel Zjevení Páně - výstava Volím si Sofii o životě sv. Cyrila a Metoděje
otevřeno v sobotu a neděli za pěkného počasí (9.00 - 12.00  •   13.00 - 17.00)

Miroslavovo evangelium
2.6. - 23.9.2018
expozice Bible pro malé i velké ve VDCM

zobrazit více informací

Tíha oběti

Zveme na projekci dokumentárního filmu TÍHA OBĚTI o kardinálu Štěpánu Trochtovi SDB.

Po předfilmu Poselství míru a projekci následuje beseda s režisérem Zdeňkem Zvonkem a P. Zdeňkem Demlem SDB.

 

Středa 26. září 2018 od 17:30 v Sále kardinála T. Špidlíka SJ na Velehradě.

 

 

 

 

Svatováclavská pěší pouť

IX. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn

Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky přijímá Matice velehradská, e-mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538, www.velehradinfo.cz

 

 

 Je třeba, aby každý z poutníků uhradil při startu 200 Kč, které budou využity na pokrytí nákladů spojených se zajištěním stravy (snídaní a večeří), přepravu zavazadel atd.
Vycházíme v pátek 28. září v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice - mše sv. bude už v 10 hod. (Pro zájemce nabízíme možnost přenocovat na Velehradě z 27. na 28. září).
Trasa dlouhá 61 kilometrů je rozdělena na tři etapy.
První den budeme nocovat v Pohořelicích a druhý den ve Štípě u Zlína. Je zde zajištěna možnost přenocování (každý z účastníků si musí vzít spacák a karimatku), osprchování, ale počítejte s tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda.
Jídlo na cestu si bere každý z poutníků sám, čeká nás jen teplá večeře a snídaně.
Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky karimatku) bude převážet doprovodné vozidlo.
Údělem poutníka je snášet určitou nouzi. Účastníci tedy musí počítat s tím, že budou nocovat ve společných ložnicích na zemi a jen pro některé se najde postel.
Poutníky bude doprovázet kněz první dva dny.

Pouť děkanátů Kyjov a Veselí n. Moravou

Zveme na pouť děkanátů Kyjov a Veselí n. Moravou za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 29. září na Velehradě za účasti Mons. Jana Graubnera.

15:00 růženec v bazilice - farnost Radějov
16:00 adorace v bazilice - ministranti děkanátu Kyjov
17:00 mše svatá v bazilic - farnost Strážnice

 

Od 15:00 - 16:30 je na nádvoří před bazilikou připraven program pro děti.

 

 

Projekty na obnovu Velehradu