„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Víkend otevřených zahrad

Zveme na Víkend otevřených zahrad na Velehrad. Během nadcházejícího víkendu 10. - 11.6.2023 budou po celý den otevřeny Klášterní barokní zahrady na Velehradě.

Velehradská klášterní zahrada připomíná veřejnosti její barokní minulost. V zahradě se také nachází lípa, kterou v roce 1990 při své návštěvě Velehradu zasadil sv. Jan Pavel II.

Komentované prohlídky začínají po oba dny ve 14:00 u "opatského domu" za bazilikou.

K volné prohlídce budou zahrady otevřeny vždy v čase 9:00 - 17:00.

 

 

 

Noc kostelů

Zveme na NOC KOSTELŮ na Velehradě

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje se můžete zůčastnit následujícího programu.

18:00 mše svatá pro rodiny s detmi
19:00 velehradští zvoníci v akci
19:00 koncert velehradské scholy
19:30 zážitková hra pro deti v bazilice - zacátek pred bazilikou
19:30 povídání o zvonech v kapitulní síni
20:30 povídání o zvonech v kapitulní síni
21:00 prohlídka varhan
22:15 varhanní koncert
22:40 záver vecera

19:00 - 22:30
• individuální prohlídka baziliky, sákristie a degustace mešních vín
• možnost návštěvy kostelíku Zjevení páně - Cyrilka
VELEHRAD

Varhanní koncert

Zveme vás na první letošní varhanní koncert k 630. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého, patrona Česka a Bavorska.

Koncert se bude konat v neděli 28. května 2023 od 16:30 hodin.

Na varhany zahraje Marie Zahrádková - Esslová

Program: J. S. Bach, F. M. Bartholdy, J. Brahms

  

vstupné je dobrovolné

 

 

 

 

narozeniny A. C. Stojanan

Přijďte s námi oslavit 172. narozeniny Antonína Cyrila Stojana, a to v neděli 21. května od 15:00 hodin.

Po skončení mše sv. jste zváni k ochutnávce narozeninového dortu a posezení v zahradní kavárně.

Příjemnou atmosféru doplní hudební doprovod.

 

 V průběhu setkání bude možnost podpořit vznik uměleckého díla - plastiku Stojanova otcovského srdce a sbírku na auto pro Církevní dětský domov Emanuel ve Staré Vsi.

 

 

 

Projekty na obnovu Velehradu