„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Přehled akcí - leden, únor

Zveme vás na akce velehradského poutního areálu a expozice ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje

- VELEHRAD NA KŘIŽOVATKÁCH EVROPSKÝCH DĚJIN
- BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ

 

 

zobrazit více informací

přednáška Archeologické poznání Velehradu

Zveme veřejnost na přednášku archeologa Mgr. Petera Kováčika Ph.D. na téma ARCHEOLOGICKÉ POZNÁNÍ VELEHRADU k roku 2020.

Přednáška se uskuteční 19. února 2020 od 17:00 v Sále kardinála T. Špidlíka SJ na Velehradě.

 

 

 

 

 

 

 

zobrazit více informací

arcidiecézní setkání katechetů

Srdečně zveme všechny kněze, katechety a jiné pastorační nadšence na Arcidiecézní setkání katechetů, jehož téma zní: SLOVO, KTERÉ POMÁHÁ. Budeme zde mluvit o slovu lidském i slovu Božím, o slovu, které pomáhá nám dospělým v dalším osobnostním růstu, i o slovu, kterým můžeme my pomoci k osobnímu i duchovnímu růstu a zrání těch, kteří nám jsou svěřeni.

Setkání katechetů proběhne v termínu 21.-23. 2. 2020 v Poutním domě Stojanov na Velehradě. Začínáme v pátek 17.00 mší svatou. Po večeři bude následovat večerní program na téma: Ve své službě se opíráme o Boží slovo.

V sobotu se můžete těšit na hlavní hosty tohoto setkání, kterými budou členové týmu projektu „Terapie ztišením“.


Více zde: https://www.katechetiolomouc.cz/news/arcidiecezni-setkani-katechetu-2020/

zobrazit více informací

Velehradský seminář duchovního filmu

23. února 2020 v 16:30
Velehradský dům C a M, Sál kardinála Špidlíka

hosté: Vítězslav Tichý a Jiří Králík

Procesí k panence + Česká rapsodie
r. Vojtěch Jasný (Československo, 1963 a 1969, 82 + 17 min.)

Agitátoři z železničních dílen již po třinácté marně přijeli do Malé Lhotky, aby získali vesničany ke vstupu do zemědělského družstva. Aby se rolníci kolektivizační kampani vyhnuli, vydávají se s procesím na pouť do Staré Boleslavi.

Bonus: Česká rapsodie je teskná báseň beze slov, filmový žalm za okupované Československo. Po projekci bude následovat beseda o tvůrčím odkazu režiséra Vojtěcha Jasného (1925 - 2019)
Moderuje PhDr. Petr Slinták

zobrazit více informací
Projekty na obnovu Velehradu