„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí - březen, duben

Zveme vás (nejen) na březnové a dubnové akce velehradského poutního areálu.

zobrazit více informací

Velehradský seminář duchovního filmu

Holubice   (r. František Vláčil, Československo 1960, 76 min.)

 26. března 2017 v 16:00, Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ, Velehradský dům sv. CM  
lektor: Petr Gajdošík
vstupné dobrovolné

Odkudsi z Belgie, z úbočí vysoké haldy, vypouštějí stovky poštovních holubů. Jednu bílou holubičku marně vyhlíží její malá majitelka mezi mořskými vlnami a písečnými dunami. Holubice byla zanesena bouří do vzdáleného stověžatého města, do Prahy. Usedla unavená ve výtahové šachtě moderního činžáku. A tam ji postřelil z okna vzduchovkou chlapec upoutaný po nervovém šoku na pojízdnou židli. Vztah je navázán.

 

 

 

 

zobrazit více informací

Pouť děkanátu Uh. Hradiště

V sobotu 1.4. se v bazilice od 15:00 koná pouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a duchovní povolání. Přijďte ke společným modlitbám.

15:00 růženec v bazilice - farnost Kunovice

15:00 přednáška v sále T. Špidlíka - K čemu svatá zpověď, když Bůh odpouští i jinak? (prof. P. Pavel Ambros SJ)

16:00 adorace v bazilice - farnost Ostrožská Nová Ves

17:00 mše svatá - farnost Popovice

 

 

 

 

 

zobrazit více informací

IV. pouť moravských maticí

Přijměte srdečné pozvání ke IV. pouti a setkání moravských Maticí  v neděli 2.4. 2017.

10:00 zahájíme pouť mší svatou v bazilice a po ní bude následovat komentovaná prohlídka baziliky
12:00 možnost obědu (v případě zájmu se prosíme nahlaste nejpozději do 19.3. 2017 na info@maticevelehradska.cz). Účastník si oběd hradí sám.
13:00 představování přítomných Maticí a zdravice v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje
14:15 společná pobožnost křížové cesty v bazilice
15:00 možnost návštěvy expozic a prohlídka poutního areálu

zobrazit více informací
Projekty na obnovu Velehradu