„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

přehled akcí - leden, únor

Zveme vás na akce velehradského poutního areálu.

zobrazit více informací

Pouť za jednotu křesťanstů

V neděli 21.1. se uskuteční Pouť za jednotu křesťanů. Celebrantem poutní mše bude pomocný biskup Antonín Basler.

 

 

 

 

 

 

 

 

zobrazit více informací

Velehradský seminář duchovního filmu

 THX 1138 
(r. George Lucas, USA 1971)

28. ledna 2018 v 16:00, Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ, Velehradský dům sv. CM 

Příběh se odehrává ve světě monstrózního labyrintu, kde lidé žijí jen z donucení, bez vyšší motivace. Možná, že je to další stádium civilizace, kde existuje jen komerční náboženství s automatickými zpovědnicemi.
I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu svému stvořil jej, muže a ženu svořil je. (Genesis 1,27)

 

 

 

 

zobrazit více informací

Arcidiecézní setkání katechetů

Arcidiecézní setkání katechetů

Téma: Misijní přirozenost církve. Společné zamyšlení nad výzvami papeže Františka a jejich uchopení v praxi

Kde: Velehrad (Poutní dům Stojanov)

Kdy: 2.-4. únor 2018
 
Začátek: V pátek v 17.00
Závěr: V neděli v 12.00

Přihlašovat se můžete na emailu velehrad@stojanov.cz nebo na telefonu 572 571 420.

 
 

Progam:
Pátek
- mše sv. (P. Petr Bulvas, doprovází scholička ze Starého Města u UH)
- Evangelii gaudium v praxi
 
Sobota
- P. Josef Mikulášek: Církev jako svátost spásy. Impulzy pro rozvinutí misijního ducha v životě každého z nás.
- P. Petr Smolek: Církev v představách papeže Františka.
- Praktické náměty a inspiraci do katechetické praxe:
- Olga Loučková: Papežská misijní díla
- Šárka Koflerová: Jak se staví sen papeže Františka. Inspirace s Ostravsko-opavské diecéze. Zajímavosti zde.
- P. Jan Liška: Pastorace žáků druhého stupně ZŠ. Fotogalerie zde.
- Helena Polcrová: Vstupy do škol
         

- mše sv. v bazilice (P. Pavel Macura, doprovází schola z jeho farnosti)
- modlitební večer (P. Pavel Macura a schola z jeho farnosti)
 
Neděle
- setkání a mše sv. s o. arcibiskupem Janem Grabnerem

Více zde: http://www.katechetiolomouc.cz/news/arcidiecezni-setkani-katechetu

zobrazit více informací
Projekty na obnovu Velehradu