„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Přehled akcí - květen, červen

Zveme vás na akce velehradského poutního areálu

• expozice ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje VELEHRAD NA KŘIŽOVATKÁCH EVROPSKÝCH DĚJIN a BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ
• expozici v podzemí baziliky s lapidáriem
• výstavu Volím si Sofii v kostele Zjevení Páně (Cyrilce)

 

 

 

zobrazit více informací

beseda o Ukrajině

Zveme na besedu Tváře Ukrajiny o historii, tradicích a mnohém dalším z pohledu Petra Melichara.

Akce se bude konat 22.5.2019 od 17:30 v Sále kardinála T. Špidlíka SJ na Velehradě. Beseda je součástí Dnů slovanské kultury

 

 

 

 

 

 

 

zobrazit více informací

Noc kostelů

Zveme na tradiční Noc kostelů v pátek 24.5.2019 na Velehradě. Program v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje je následovný.

Program:
18:00 - 19:00 Dětská mše svatá - liturgie s kytarovým doprovodem dětské scholy
19:00 - 19:10 Vystoupeni velehradské scholy
19:15 - 20:15 Prohlidka pro děti - netradiční, zážitková prohlídka baziliky s myškou Žofkou, která je určena pro rodiny s dětmi
20:30 - 20:45 Houslový kvartet ,,Vyorané vrtačky a růžová prasátka"- vytoupení žáků Zušky Uherské Hradiště
21:00 - 21:45 Komentovaná prohlídka
21:50 - 22:45 Varhany na vlastní oči - organizovaná prohlídka varhan
                          Komentář k sarkofágu Tomáše kardinála Špidlíka SJ
23:00 - 23:30 Varhanni koncert - v podání Marie Vojáčkové, který podtrhne
posvátnou atmosféru baziliky a je nezapomenutelným zážitkem

V průběhu celé Noci kostelů bude otevřena sakristie baziliky, kde si můžete prohlédnout liturgické předměty, knihy, roucha atd.

V prostorách kapitulní síně bude promítání o Tomáši kardinálu Špidlíkovi SJ. Po ukončení prohlídky pro děti, si mohou děti vytvořit upomínku do 21:30.

Otevřen bude také kostelík Zjevení Páně - Cyrilka od 20:00 - 23:00 s výstavou Volím si Sofii.

 

zobrazit více informací

Památné bible na Velehradě

V sobotu 25. 5. 2019 zveme v rámci Dnů slovanské kultury na program věnovaný Památným biblím na Velehradě.

16:30 promluva historika Adama Kulhavého - Sál kardinála T. Špidlíka SJ
17:00 prohlídka exponátů z Bulharska a Ukrajiny

 

 

 

 

 

zobrazit více informací
Projekty na obnovu Velehradu