„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Studentský velehrad

Studentský Velehrad je celostátním setkáním vysokoškolských studentů. Letos se koná od 5. - 8. května.
 
Akce se koná pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika, z. s. (VKH ČR) a na její organizaci se podílí přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících. Studentský Velehrad zaštiťuje olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner a senátor Josef Bazala.

Pro více než půl tisíce účastníků je připraven bohatý program, který nabízí jedinečnou příležitost vytvořit společenství s vrstevníky, diskutovat o vztazích, povolání, víře i každodenním životě. Paleta přednášek a workshopů dává podněty k zamyšlení a odreagování. Koncerty, aktivity, společné slavení bohoslužeb a relaxování u něčeho dobrého – to je Studentský Velehrad! Minulých ročníků se zúčastnily již tisíce studentů a desítky známých osobností.

Velikonoce v poutním areále

Milí návštěvníci, v době velikonoc můžete navštívit velikonoční obřady ve velehradské bazilice v těchto časech.

Zelený čtvrtek - mše sv.  v 18:00
Velký pátek - obřady Velkého pátku v  15:00
Bílá sobota  - obřady Velikonoční vigilie ve 20:30 na nádvoří před bazilikou
Neděle zmrtvýchvstání - mše sv.  v 7:30, 10:00, 15:00
Velikonoční pondělí - mše sv. v 7:30 a v 10:00


Getsemanská zahrada (kaple Matky jednoty) je otevřena k adoraci na Zelený čtvrtek do 20:30, na Velký pátek od 8:00 do 17:00 hodin (skončení obřadů).
Boží hrob (Královská kaple) je otevřen na Bílou sobotu po celý den, v době 8:00 – 20:00.

Navštívit můžete také infocentrum a expozice, včetně podzemí baziliky (lapidária)
infocentrum je otevřeno denně
Po  -  Čt  9:00 - 17:00
Pá            9:00 - 14:30
So  -  Ne  9:00 - 17:00
Po             9:00 - 17:00

Podzemí baziliky (lapidárium)
Po  -  Čt:   9:00 - 12:00 • 13:00 - 17:00
Pá              9:00 - 12:00 • 13:00 - 14:30
So  -  Ne:  9:00 - 12:00 • 13:00 - 17:00
Po              9:00 - 12:00 • 13:00 - 17:00
 

Křížová cesta Velehradem

Zveme Vás na křížovou cestu Velehradem v úterý 12. dubna od 15:00 hodin. Sraz je u kašny na nádvoří.
V případě deště se bude konat v bazilice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Velehrad pro Ukrajinu

Velehrad pro Ukrajinu

Sejděme se na Velehradě společně pro Ukrajinu! To je pozvání pro všechny lidi dobré vůle na neděli 13. března na 18 hodin do velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Společnou modlitbou nás provedou brněnský řeckokatolický farář Sergij
Mackula, původem z Ukrajiny, a domácí velehradský duchovní Josef Čunek.

Cíl tohoto setkání podpoří svým hudebním vystoupením Jiří Pavlica s přáteli, pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a varhanice Marie Vojáčková.

Při setkání bude možno přispět do finanční sbírky na humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny.

Setkání spolupořádají obec Velehrad, velehradská farnost a Stojanovo gymnázium Velehrad.

Kontaktní osoba: Aleš Mergental, 776 164 538, starosta@velehrad.cz

Projekty na obnovu Velehradu