„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Moravská Compostela

12.08.2016

 VI. pěší pouť z Velehradu na Svatý Kopeček 12. – 16. srpna 2016

 

po Cyrilometodějské cestě vybudované společně Maticí svatohostýnskou, velehradskou a svatokopeckou, už VI. Moravská Compostela

Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

 

PROČ:

S pomocí Boží  putujeme vstříc Pánu

s prosbami 1) za spásu svou i svých bližních živých i zemřelých 2) aby v našem národě i v Evropě dědictví sv. Cyrila a Metoděje opravdu žilo  3)  za ty, kdo nám jsou  svěřeni, a za ty, kdo se svěřili do našich modliteb 4) letos zvláště za duchovní ovoce Svatého roku Božího milosrdenství a za posvěcení rodin, nové rodiny  a rodiny v těžkostech, za posvěcení kněží, nové kněze a kněze v těžkostech, 

 

JAK:

Poutník se modlí:

Tradiční modlitba růžence –  od 1. pouti z Levého Hradce na Velehrad L.P. 1982 (k 1000. výročí zvolení sv. Vojtěcha), letos už 14. rok s 20 tajemstvími

Radostný růženec - za církev v naší vlasti, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě

Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka – proto někdy latinsky

Anděl Páně 

třikrát denně, když zvony oznamují, že právě začal (... je v polovině ... skončil) x. den 8. měsíce 2016. roku od narození Pána Ježíše v Betlémě. S Církví vyznáváme, že to všechno začalo už v Nazaretě, když Anděl Páně zvěstoval Marii ...

Poutník si cestou zpívá -  na každém panelu je náboženská a lidová píseň.

Poutník i poutnice  se obléká vzdušně ale slušně.

 

 PŘIHLÁŠKY, PLACENÍ:

Přihlášky i pro ty, kdo se připojí až na Sv. Hostýně přijímá Matice velehradská do 1. července 2016 -  přihlášení  po uvedeném termínu může zkomplikovat zajištění ubytování a stravy pro dodatečně přihlášené


E-mail:
info@velehradinfo.cz Web: http://www.velehradinfo.cz/ Tel. 571 110 538

Do přihlášky uvést:

jméno a příjmení

bydliště

rodné číslo

 

Nahlásit také, zda chcete spát i na Velehradě předem, na Sv. Hostýně na posteli ve svém spacáku nebo na zemi,  a na Sv. Kopečku na závěr  zdarma ve farní tělocvičně na vlastní karimatce zemi. Kdo bude chtít spát na závěr  na Sv. Kopečku v klášteře sester premonstrátek, sám si objedná s předstihem ubytování telefonicky na čísle 723 218 334  u pí Koudelové.

 

Poplatek na doprovodná vozidla bude 50,-   Kč,vybírá se při registraci.

 

Spát se bude v Napajedlích v tělocvičně, ve Štípě v klášteře, na Sv. Hostýně v poutnickém domě, v Pavlovicích v Centru rodiny Ráj. Jídlo převážně z vlastních zásob, v městech možnost něco dokoupit. Za ubytování se vybírá při registraci:

Za Napajedla 30,- Kč

Za Sv. Hostýn – postel a vlastní spacák 106,- Kč, zem 50,- Kč

Za Pavlovice 50,- Kč ubytování, večeře 80,- Kč, snídaně 30,- Kč.

 

celkem tedy včetně poplatku na doprovodná vozidla 290,- Kč,- (nebo 346,- Kč,- pro ty, kdo chtějí postel)

Poutník s vděčností přijímá pohostinství i občerstvení od dobrodinců, ale také rád přispěje na kostel, klášter, poutní místo. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh.´ 2. Korintským 9:7

 

KUDY:

Pátek 12. srpna 2016

10:00 poutní mše sv. ve velehradské bazilice

Od 11 hod. registrace poutníků v Infocentru – Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, nakládání zavazadel do doprovodného vozidla

12:00 Anděl Páně v bazilice a požehnání na cestu po Růžencové cestě k zast. č. 2 (Modrá) a 3 (nad Jalubím)

13:45 zastávka v kostele v Jalubí, pak polní cestou do Sušice (č.4), pak po silnici do Huštěnovic a od kostela polní cestou k Baťovu kanálu (č.5), jít podle něj pod Babicemi (č. 6), pod Spytihněví (č. 7) přejít na druhou stranu a pak podle řeky Moravy (zast. č.8 - 9) do Napajedel, kde je u rekreačního zařízení Pahrbek zastavení č. 10, pokračovat do středu města

18:00 kostel Napajedla (zastavení č. 11) - farní mše sv. a po ní občerstvení na faře, spí se ve školní tělocvičně (maximálně 70 lidí)

 

Sobota 13. srpna 2016

6:30 snídaně na faře a odchod do kostela, 7:30 požehnání na cestu a odchod přes hřbitov se zastávkou u hrobu Aničky Zelíkové, za hřbitovem polní cestou k silnici na Pohořelice a jít až do Oldřichovic

9:00 pobožnost v kostele sv. Zdislavy, pak po silnici kolem zastavení č. 12 ke Svaté Vodě (zastavení č. 13)

pak po zelené turistické značce na Kopaninu a k zastavení č. 14 ( v případě nepříznivého počasí se to dá obejít po silnici) odtud dále k č. 15, odtud po modré značce k restauraci u točny je možnost něco si koupit – předpokládaná přestávka od 13 do 14 hodin

pak po silnici do středu města Zlín, zastávka v kostele a dál do Štípy, tam  večerní mše sv. v 17.00 hod., pak občerstvení a ubytování v klášteře a farním domě za dobrovolný příspěvek do kostelní pokladničky,  

 

Neděle 14. srpna 2016

snídaně v 6.30 hod.

7:00 požehnání na cestu

8:00 Fryšták – kolem Domu Ignáce Stuchlého, kolem kostela a vedle hřbitova silnicí na Lukoveček (zastavení č. 17 u lesa)

9:00 Lukoveček u kapličky (zast. č. 18) pak po místní silnici vzhůru do lesa, držet se vpravo

10:00 rozcestí U dubu (zastavení č. 19) a po modré přes kopec anebo doprava obloukem po silnici do Rusavy (zastavení č. 20) v 11:00 h., pak po žluté na rozcestí Pod valy (zastavení č. 21) a pak přímo k bazilice, kde je mše svatá v 15:00 hod. Ubytování v poutních domech. Jídlo každý sám.

 

Pondělí 15. srpna 2016

7.30 hod. vlastní snídaně (v poutním domě možnost uvařit si čaj nebo kávu z vlastních zásob) event. si zakoupit v restauraci, po uložení zavazadel a po požehnání vyjdeme v 8.15, pokračujeme na rozcestí

Pod Valy (zastavení č. 19 našeho úseku, jinak 21 úseku Velehrad – Sv. Hostýn). Odtud v 8.45 týmž směrem kousek po modré turist. značce, přes louku vlevo do lesa a lesem rovno dolů na širokou lesní cestu, po ní pokračovat stejným směrem

9.45 Slavkov pod Hostýnem (zastavení č. 18) , od kapličky ulicí doprava, na další křižovatce dolů, pak opět doprava směr les, při příchodu k lesu doleva, podél lesa a dle značení PC až do

Bílavska zast.č. 17 u kostela; 11.00 odchod obcí dolů, přes koleje a stále po značení ke křižovatce lesních cest

Ochozy zast. č. 16 – v přístřešku krátký oddech a posilnění; 12.30 dát se lesní cestou doleva, držet se značení, po vyjití z lesa přes krátkou loučku doprava, kolem rybníku, tam polní cestou doprava do obce

Lipová zast.č. 15, odchod ve 13.30 dále stále již po státní silnici do Dřevohostic, kde je možné se naobědvat v restauraci na náměstí, přestávka do 15 hod., pak k  zast.č. 14 u mostu, odchod po státní silnici směr

Nahošovice zast.č. 13 na křižovatce, odchod v 16.00 po silnici směrem

Hradčany zast.č. 12 u obecního úřadu, odtud v 16.45 vlevo po silnici směr

Pavlovice u Přerova – předpokládaný příchod v 17.30 hod. zast.č. 11 u autobusové zastávky,

odtud rovně do mírného kopečka, budeme ubytováni v Centru pro rodinu Ráj.

V 18 hodin mše sv. v místním kostele, poté společná večeře.  Večer dle zájmu a počasí posezení na zahradě při zpěvu.

 

Úterý 16. srpna 2016

Budíček v 5 hod., po společné snídani, naložení zavazadel a po požehnání se vydáme v 5.45 hod. směr Radslavice – stále po státní silnici

6.50 Radslavice zast. č. 10 na křižovatce, vpravo pokračujeme směr

Prosenice zast.č. 9 u kostela (k němu dle našeho značení odbočíme ze stát. silnice doleva mezi domy). V 7.50 odchod směr Buk

8.45 Buk zast.č. 8 u rybníka, odchod směr Lazníky

9.45 Lazníky zast.č. 7 u kapličky, dále směr Tršice

11.00 příchod do Tršic zast.č. 6 u kostela. V místní budově Charity – u zastavení – dostaneme sponzorsky občerstvení.

11.45 odchod z Tršic směr Vacanovice

12.45 Vacanovice zast.č. 5 v obci, dále směr Svésedlice

14.00 Svésedlice zast.č. 4 při východu z obce, směr Velká Bystřice

15.00 Velká Bystřice zast.č. 3 u křižovatky – za ní vpravo a hned u radnice vlevo a pokračovat po přejití želez. kolejí rovno do kopečka směr Bukovany, po příchodu do obce odbočit vpravo a na další křižovatce mírně vlevo kolem starobylého stromu, dále polní cestou

15.45 Bukovany zast.č. 2 u kapličky, dále polní cestou stále rovně, lesem dle značení, v poli doleva a u domů podél řady domků, MŠ, u zastávky MHD vlevo směr kostel k zast.č. 1 Sv. Kopeček v prostoru svatokopeckých boudek- příchod v 16.30, odtud společně hlavním schodištěm do baziliky – přední lavice jsou pro nás poutníky rezervovány.

V 17 hodin společná mše svatá na ukončení našeho putování a ukončení třídenních odpustkových slavností na Sv. Kopečku.

Po skončení mše nealko nápoje v tělocvičně, kde budou také účastníkům poutě předány certifikáty. Poté je možno si převzít zavazadla z doprovodných vozidel (kdo bude potřebovat, i dříve). Odjezd si zařizuje každý sám. Autobusy MHD jezdí do pozdních nočních hodin. Kdo má zájem, zajistíme nocleh u sester premonstrátek, příp. na karimatce i v tělocvičně fary.

 

POUTNÍK A KŘÍŽ

 

RŮŽENEC LATINSKY:

IN NOMINE Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.    Ve jménu Otce ....

PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

** Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.     *** Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

GLORIA PATRI, et Filio, et Spiritui Sancto.     Sláva Otci .....

** Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

SALVE REGINA, Mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te Suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Projekty na obnovu Velehradu