„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Konference Křesťan a práce

09.09.2016 - 11.09.2016

Křesťan a práce, z.s. Česká republika

EZA - Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo
pod záštitou a s podporou Evropské komise
Vás srdečně zve na společný
SEMINÁŘ
na téma
Úloha zaměstnaneckých organizací a dalších částí občanské společnosti při prosazování trvale udržitelného rozvoje (se zvláštním zřetelem na mladou generaci).

Doba konání: 9. – 11. 9. 2016

Prezentace účastníků v pátek 9.9. od 13,30 hod - Stojanov
Zahájení semináře v pátek 9.9 v 15,30 hod – Slovanský sál Gymnázia
Ukončení semináře v neděli 11.9. 2016 ve 12,00, hod společným obědem

 

Na letošním tradičním semináři, který organizuje hnutí Křesťan a práce ve spolupráci s EZA, chceme hledat společné odpovědi na otázky trvale udržitelného rozvoje. Koncept udržitelného rozvoje kombinuje přístupy ekonomické, sociální a environmentální na všech úrovních; problémy dnešního světa nám pomůže analyzovat nová papežská encyklika Laudato si. Cesty k nutné změně klimatu ve společnosti a k rozvinutí sociálního dialogu v rámci občanské společnost jsou nutné i s ohledem na budoucnost mladé generace.
Nezastupitelnou úlohu mají organizace pracujících, v nichž je nutno povzbuzovat mladou generaci k větší angažovanosti. Na semináři vystoupí zahraniční i domácí experti. Vedle teoretických přístupů bude seminář doplněn příklady dobré praxe z domova i ze zahraničí a exkurzí v místě.
Je na každém účastníkovi, aby ve svém prostředí upozorňoval na diskutované problémy s přihlédnutím k základům sociálního učení církve.

Za organizátory: Bedřich Vymětalík   Lidmila Němcová   Jiří Konečný

Pátek 9. září 2016
13.30 hod. REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
15.30 Zahájení semináře, Bedřich Vymětalík, čestný předseda KAP, pozdravy zástupců EZA, KDU - ČSL a dalších organizací
16.15 Encyklika Laudato sí a současná krize, Andreas Gjecaj, ÖZA, Rakousko
17.00 Aplikace sociálního učení Církve v Africe s přihlédnutím k trvale udržitelnému rozvoji, Eddie Prah, prezident Unum Omnes, Ghana
18.00 Vývoj vztahu mladé generace k trvale udržitelnému rozvoji, Lubomír Mlčoch, Karlova Univerzita, ČR
18.40 Večeře
19.45 Dobré vládnutí jako předpoklad udržitelného rozvoje, Luděk Rychetník, Univerzita Reading, Velká Británie


Sobota 10.září 2016
7.15 Mše sv. v bazilice
8.00 Snídaně
9.00 Zelená pracovní místa (Green jobs) a nové technologie, Ľubica Černá, NKOS, Slovensko
9.50 Přestávka na kávu
10.20 Sociální družstvo Ergotep - příklad úspěšného podnikání, Jiří Herynek, manažer roku 2010, ČR
11.10 Předpoklady kvality života, Milan Taraba, Sdružení nájemníků ČR
12.15 Oběd
14.00 Exkurze v místě semináře
17.15 Panel: Příklady dobré praxe - místní aliance, odpovědnost komunálního politika, úloha odborové organizace, nevládní organizace, (Česká republika, Itálie, Německo, Slovensko, Ukrajina)
18.30 večeře
19.30 Představení knih k trvale udržitelnému rozvoji. Společenské setkání.

 

Neděle 11. září
7.30 Mše sv. - Stojanov

8.00 Snídaně
9.00 Cíle trvale udržitelného rozvoje s příklady z praxe, Paolo Ricotto, ACLI MILANO, Itálie
10.00 Společenská odpovědnost a environmentální etika, Lidmila Němcová, KAP, ESU, ČR
10.45 Pokračování panelu Příklady dobré praxe. Diskuse.
11.30 Závěrečná deklarace
12.00 Oběd

Poznámka: Na semináři bude možné zakoupit knižní publikace k tématice semináře a k sociálnímu učení církve. Připomeneme i 700. výročí narození významného panovníka KARLA IV. Bude promítnut krátký film k životnímu prostředí. Po přednáškách následují diskuse.


Organizační informace
Přihlášky: do 4. července 2016
na adresu: Ing. Jiří Konečný Hlavní 304/81, 664 31 Lelekovice, tel.: 541 232 214 mobil: +420 604 959 117 email: konecny.jiri@centrum.cz

Místo konání: Stojanovo gymnázium, 687 06 Velehrad, Římskokatolická duchovní správa Stojanov

Náklady: 3 000,- Kč za celý seminář. Členové KAP a odborových organizací 300 Kč, ostatní hosté

Cestovní výlohy: hradí účastníci, pro zahraniční účastníky platí zvláštní režim

Simultánní tlumočení: v češtině, němčině, angličtině a italštině

Prosíme všechny zájemce, aby vyplnili vloženou přihlášku a vrátili nám ji do stanoveného termínu.V případě, že byste se přihlásili a z jakéhokoliv důvodu se potom nemohli semináře zúčastnit, prosíme, abyste nám to včas oznámili.

Projekty na obnovu Velehradu