„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

Convivium - letní škola duchovní hudby

13.08.2022 - 21.08.2022

 

Společnost pro duchovní hudbu uspořádá 19. ročník Mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium v r. 2022 podruhé v krásném prostředí Velehradu, spojeného především s cyrilometodějskou tradicí. Klášter a prostory Stojanova gymnázia nabízejí jak velké prostory pro koncerty, tak i menší učebny pro zkoušení. Tvořivé dílny budou moci během Convivia využívat velké i malé děti.

Convivium je místem setkání aktivních hudebníků, kteří chtějí rozvíjet své poznání v oblasti duchovní hudby. Je určeno také chrámovým hudebníkům, kteří mohou poznávat méně známý repertoár, navazovat kontakty, konzultovat a vyměňovat si zkušenosti. Účast špičkových lektorů, muzikologů a uznávaných umělců nabízí také profesionálním zpěvákům, varhaníkům a sbormistrům možnost čerpat zkušenosti z historicky poučené interpretace a způsobu práce jiných. Pro ty, kteří zpívají celý rok, je to příležitost poznat nový repertoár, přátele, nové umělecké spolupráce a čerpat ze zkušeností uznávaných hudebníků. Naopak těm, kdo nemají možnost během roku zpívat, nabízí Convivium dosyta si zpěv užít jako formu aktivní dovolené. Pro někoho může představovat týden odpočinku nebo zpívané duchovní obnovy v tichém prostředí kláštera.

Convivium je příležitostí i pro duchovní. Kromě své aktivní účasti mohou vyslat varhaníky a zpěváky, kteří jejich farnosti neúnavně a nezištně slouží. Pokud jim farnost přispěje na část nákladů, může hudebníky pozitivně motivovat a jistě se to vyplatí.

Convivium je otevřeno i pro rodiny s dětmi. Pro děti od šesti let je připraven celodenní program. Hry a zábava se v blocích střídají s nácvikem písniček. Program zahrne i rukodělné umělecké aktivity, choreografie a tance. O zábavu dětí se opět postará písničkářka Jana Svobodová (Březovská), členka Ztracené kapely, která se věnuje nejrůznějším technikám tvoření, vyrábí pěkné šperky a srší nápady.

Dramaturgie naváže na dobré tradice předchozích ročníků; můžeme se opět těšit na spirituály a gospely s populárním Terry Françoisem. Seminář pravoslavné hudby slíbil vést otec Grzegorz Cebulski. Gregoriánský chorál, chvály a kompletář bude řídit Marek Klein.

Základem dramaturgie ročníku 2022 je ale polská duchovní hudba, která je – až na výjimky – u nás velmi málo známá. Polští lektoři jednak povedou specializované semináře s průřezem touto hudbou od rané renezance až po současnost (viz Třídy a lektoři), jednak povedou společný projekt pro všechny účastníky – nácvik mešního ordinária (Stanisław Moniuszko – Latinská mše Des-dur).

Novinkou bude autentické provedení nešpor W. A. Mozarta, vyžadující spolupráci gregoriánských a sborových tříd s instrumentalisty (Marek Valášek a Marek Klein).

Petr Eben – Liturgické zpěvy (Op. 38), česká propria na významné svátky budou náplní semináře Ondřeje Šmída.

Sólový zpěv a ansámbly se zaměřením na polskou hudbu 18. stol. bude podruhé vyučovat skvělý pedagog, polský kontratenorista Jakub Burziński.

Convivum 2022 pořádá Společnost pro duchovní hudbu letos s laskavou podporou Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR.

REGISTRACE probíhá v sobotu 13. srpna 2022 od 14 h.

Nácvik ordinária na nedělní slavnostní mši od 16 h. Slavnostní zahájení Convivia po večeři v 18h.

Na závěr Convivia tradičně proběhnou dva závěrečné koncerty, představení výsledků práce sborových seminářů (pátek 19.8. a sobota 20. 8.).

Convivium je zakončeno slavnostní nedělní bohoslužbou (21. 8.), kde účastnící Convivia předvedou společný projekt – polské ordinárium, ale i propriální skladby nastudované během kurzu. Jako každý rok budou během celého týdne příležitosti k dalšímu neformálnímu koncertování, tvoření i k posezení.

Notový materiál: Frekventanti obdrží předem notový materiál k nastudování, aby práce ve třídách nebyla zdržována pouhým čtením not.

Projekty na obnovu Velehradu