„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

NÁRODNÍ POUŤ

05.07.2022

5. července 2022

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2022

Mše svaté v bazilice:
6:30 Celebruje duchovní správce farnosti
7:30 Hlavní celebrant, provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:30 Celebrují novokněží České republiky

 

8:00 – 10:00 Tradiční zastávka u svatého Kristýna

 • skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape z Lošova
 • osvěžující točená zmrzlina Adria Gold z Nivnice
 • vynikající bezlepkové produkty od  společnosti VÁHALA a  spol.  s r.o. a  z  Restaurace a  pizzerie U  Kristýna z  Olomouce
 • prezentace a  prodej mešních vín od Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž
 • soutěže a  program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
 • aktivity pro děti se SOŠ sv.  Jana Boska z  Kroměříže na téma „Co nám dává les“ s  interaktivním modelem kácení stromů
 • oblíbené malování na  obličej a  airbrush
 • spousta zábavy s elektrickými vláčky a  další překvapení
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu

 

8:00 – 12:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible

 

8:00 - 13:00 Prezentace Charita Prostějov

 • sbírka "Akce cihla" - skákací hrad pro děti
 • nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
 • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu, utkat si dečku nebo vylisovat placku
Kde: u ZŠ

 

8:00 – 13:00 Prezentace Arcidiecézní charita Olomouc – „Cesta stoletím Charity“

Připomínka 100 let výročí od založení Charity ve své institucionální podobě, tj. od prvních dokumentů a historických materiálů až po současnost prezentující Charitu jako moderní, stabilní a kreativní instituci, pomáhající ruku církve.

„Ukrajina 2022“ - cesta stoletím aktuálně musí gradovat tématem utrpení a pomoci Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny. Především moravské Charity se na Ukrajině angažují dlouhodobě a proto budeme toto téma akcentovat v samostatné části.

Kde: u baziliky

 

9:40 Modlitba růžence v bazilice

 

10:30 Slavnostní poutní mše svatá

Hlavní celebrantem bude kardinál Michael Czerney, rodák z Brna a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františka.

Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca 150 hudebníků, kteří přijedou ze všech regionů naší vlasti.

Koncelebrují čeští a moravští biskupové.

Organizátoři očekávají přítomnost řady krojovaných účastníků.

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Dvojka.

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.

 

17:00 Pouťové rozloučení s cimbálovou muzikou Velehrad u fontány ve vstupu do poutního areálu

 

Projekty na obnovu Velehradu