„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi: byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“

Prof. Petr Piťha

“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým. Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním, nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

Prof. Petr Piťha

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou. Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. Papež Jan Pavel II.

„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský, který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ

„Na Velehradě tedy někdo odpočívá. Ten, který poutníkovi jako pokorná louč rozsvěcuje noc a zahřívá srdce, a to v Evropě, jinak organizované a promyšlené jako dokonalý palác z chladivého skla.„“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Na Velehradě nacházíme odpovědi na všechno, co přináší život člověka.“

Tomáš kardinál Špidlík SJ

„Aby se na Velehradě mohly setkávat různé životní zkušenosti a vytříbené myšlenkové proudy celosvětových sjezdů, k tomu je zapotřebí modlitba poutníka, který připraví svou dobrou vůlí to, co pak může sám Pán podle své vůle naplno rozvinout.“

Sergej Bulgakov

„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ

„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu.“

bl. papež Jan Pavel II

„Přicházíme, abychom byli spolu.“

Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu) vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí, denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ

 

Na Velehradě nyní probíhají rozsáhlé opravy z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva kultury ČR. Budou ukončeny v roce 2013.

Obnovený velehradský areál nabídne
- nevyhraněnému návštěvníkovi - človku otevřenému hodnotám,
- turistovi - člověku, který hledá inspiraci,
- poutníkovi - křesťanu západní i východní tradice,
- dětskému návštěvníkovi - generace poloviny 21. století,

pohled na krásu poutní baziliky, odraz svědectví dějin, živé duchovní a kulturní dědictví v uměleckých skvostech, posvátnou jedinečnost velehradského genius loci („to proč se na nějaké místo vracíme“) a stopy svatosti našich předků.

Zamýšleným cílem obnovy velehradského areálu je především
- znovuobnovení jeho celistvosti a překonání ničivých zásahů, které způsobily historické události
- nasměrování vnímání návštěvníků k velehradské bazilice jako jednotícímu těžišti areálu
- doteky s fenoménem křesťanských hodnot,
- impulzy k přemítání o velehradské tradici prostřednictvím obrazu, symbolu a krátkých hesel,
- pozastavení se nad dílčími hodnotami místa dějinných mezníků,
- podněty k překonání zla ideologií 20. století přítomného v paměti,
- myšlenky k zprostředkování odpuštění,
- probuzení důvěry v modlitbu a v Boží prozřetelnost.  

 

Projektový záměr
„Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“

Kořeny, výchozí stav a odůvodnění
Základním principem kultury Evropy je křesťanská tradice, ze které vzešly všechny evropské kulturní proudy ať už západoevropské latinské kultury, či východoevropské latinské kultury slovansko – byzantské. Velehrad a blízký region tvoří přirozený průsečík obou těchto kulturních proudů, kdy na jedné straně zaujímala nejzápadnější oblast slovanské Velkomoravské říše a na druhé straně byla nejvýchodnější částí rodícího se státu českého orientující se na kulturu latinskou. Ve velkomoravských rotundách vybudovaných také v této lokalitě probíhal křesťanský rituál v cyrilometodějské staroslověnštině, ve které křesťanství přijal také první historický český kníže Bořivoj. V této lokalitě také o tři století později založil první český dědičný král spolu se svým bratrem – moravským markrabětem - nejvýchodnější výspu české latinské kultury a liturgie – románskou baziliku řádu cisterciáků.
Velehradská oblast byla svědkem také dalších významných událostí – vypálení kláštera husity v 15. století, renesanční obnova areálu v 16. století, která v následujících letech přešla do nynější barokní podoby baziliky s výraznými specifickými moravskými rysy. Dočasný útlum církevního života Velehradu spojený s devastací baziliky za vlády Josefa II byl v 19. století vystřídán vznikem obnovy nejstarších křesťanských tradic této lokality, které dostaly výraz cyrilometodějských poutí konaných v rámci českého národního obrození.

Velehrad a blízký region je bohatý na mnohovrstevné hmotné a kulturní, tradice složené z:
- velkomoravské tradice – slovanské státotvornosti, prvotní evangelizace slovanských národů, vznik samostatné kultury a slovanského civilizačního okruhu,
- cisterciácké tradice – západní mnišská tradice, státoprávní uspořádání českého státu,
- velehradská tradice – cyrilometodějství 19. a 20. století, katolická obnova, ekumenismus.

Představená historie, kultura a tradice staví Velehrad do pozice regionu, vlastnící silný potenciál k vybudování nadregionálního atraktivního místa.
Připravovaný komplexní projekt rozvíjí dané místo a představené dědictví o inovativní činnosti, které změní území Velehradu na nadregionální lokalitu v oblasti edukační, poznávací a církevní turistiky.

Cíl projektu
Vybudování moderní sítě provázaných společenských, vzdělávacích, kulturních a poznávacích služeb na území Velehradu.

Specifické cíle
- Obnova a začlenění nemovitých kulturních památek vzdělávacího projektu pro školní mládež a zainteresovanou veřejnost,
- Vybudování odborného pracoviště a místa setkávání badatelů v oblastech souvisejících se specifickými přednostmi Velehradu (viz výše),
- Zvýšení atraktivity území rozšiřováním a zkvalitňováním infrastruktury pro návštěvníky.

Objekty, Aktivity
Komplexní projekt je složen z objektů:
• multifunkční Velehradský dům Cyrila a Metoděje v obnovených prostorách hospodářských stavení sýpky a konírny na Velehradě: náplní domu bude Muzeum bible a Velehradské muzeum, odborné pracoviště Acta academia Velehradensis, Apoštolát modlitby a specializované knihkupectví;
• obnova venkovního pláště baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje;
• oprava a restaurování interiéru baziliky: zejména hlavní lodi baziliky, kruchty, podkruchtí a varhan;
• rekonstrukce části budovy velehradského kláštera (sídla ŘKF Velehrad): obnovou se získají nezbytné prostory pro depozitář, archiv a aktivity farnosti;
• rekonstrukce kaple Cyrilky: obnovou vznikne klíčové místo setkávání odborné a zainteresované veřejnosti - liturgický prostor pro křesťany východního ritu;
• vybudování nové vzdělávací expozice pod názvem: „Velehrad na křižovatce evropských dějin“, jejíž zakončení bude ve Velehradském muzeu v objektu konírny;
• nové architektonické zpracování prostoru u baziliky včetně jednotného informačního systému, zakomponování nově vytvořených formátů expozice pod širým nebem v návaznosti na Velehradské muzeum.

Činnosti
Projekt vybuduje nové interaktivně vzdělávací prvky a prováže je se současnými pamětihodnostmi Velehradu a Modré s cílem nabídnout školní mládeži a zainteresované veřejnosti hlubší vhled do původních a po staletí nosných tradic spojovaných s Velkou Moravou a Velehradem.
Jednotlivé činnosti naplňují myšlenku: vytvoření stálých expozic, pořádání konferencí a seminářů, vybudování zázemí pro budoucí specializované knihkupectví, zázemí pro návštěvníky, zázemí pro vzdělávací instituce, depozitář, vybudování liturgických prostor pro východní ritus, vybudování národního centra vzdělávání žáků ZŠ a SŠ, prostory pro výuku starých řemesel.

Využití
Území Velehradu bude multifunkční území, které nabídne zájemcům vzdělávací, kulturní, badatelské, odpočinkové aktivity. Zaměření aktivit bude na odbornou veřejnost (duchovní badatelé, vzdělávací instituce, aj), poutníky, ale i na laickou zainteresovanou veřejnost (rodiny s dětmi, individuální návštěvníci i organizované skupiny) vyhledávající jedinečné služby.

Přidaná hodnota
- nově vybudované kulturní a vzdělávací služby synergicky podpoří rozvoj navazujících služeb,
- provázání významných komunit a společenských aktivit Velehradu – historie, kulturní, sociální oblast, ŘKF Velehrad a rozvoj podpory jejich činností,
- vytvoření ucelené nabídky pro cílové skupiny: školy všech stupňů, zainteresovanou veřejnost, rodiny s dětmi, odbornou veřejnost,
- rozšíření nabídky služeb a provázání do ucelených kulturně-vzdělávacích produktů, specificky zaměřených na jednotlivé cílové skupiny.

 

 

Zde je vložena Kronika projektu Barokní Velehrad, která popisuje celou historii a vývoj oprav financovaných z programu IOP II.. V kronice naleznete také fotografie jednotlivých objektů v průběhu jejich rekonstrukce.

 

 

Projekty na obnovu Velehradu